Zoznam projektov

 

       Voda

·        úprava vody

·      úpravňa vody

·      vodovod

·      čistiareň priemyselnej odpadovej vody

·      vodná elektráreň

·      malá vodná elektráreň

     

       Protipovodňová ochrana :

·      revitalizácia a úprava toku, poldre, hate, malé vodné nádrže, hrádze

·      sanácia lesných ciest, zvážnic, približovacích liniek, strží,  odrážok

·      vodozádržné opatrenia ( prehrádzky, záchytné a vsakovacie pásy )

·      protipovodňová ochrana pre : obce, mestá, dopravné komunikácie, lesy, p

.      polia, lúky, čističky vôd, benzínové čerpacie stanice, vodárenské objekty,

 .     ochrana pred škodami z povodní

 .     systém včasného varovanie pred povodňami, požiarmi

       a inými mimoriadnými udalosťami

             

       Alternatívne technológie pre využitie energie slnka

 ·     solárne termické systémy na predprípravu TUV s podporou do vykurovania

 ·     solárne fotovoltaické systémy

 

       Úsporné zdroje energií

 ·     tepelné čerpadlá

 ·     rekuperácia a riadené vetranie

 

       Vzdelávanie

 .     základy enviromentálneho myslenia žiakov základných škôl.

 .     prepojenie praxe na vzdelávací systém SŠ pri aplikácii vedomostí

       z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov, znižovaní energetickej

       náročnosti a znižovania tvorby emisií