Zonam lektorov

 

Zoznam lektorov

 

Voda, hydrológia a žívotné prostredie

Ing Vladimír Mosný, PhD, autorizovaný stavebný inžinier

 

Vodné stavby

Doc. Ing Atamane Allouache,  Univerzita Bejaia, Katedra hydrológie, Alžírsko

- vodné elektrárne,

- odvodňovacie vodné  stavby,

- závlahové vodné stavby,

- vodné nádrže,

- poldre,

- rybníky,

- vodovody,

- kanalizácie,

- čistiarne odpadových vôd,

- hydromelioračné a hydrotechnické stavby, 
  stavby nádrží, rybníkov, úprav tokov,

- realizácia monitorovacích systémov
  kvality podzemných vôd.

 

Ekologická a environmentálna výchova

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

Katedra aplikovanej etiky

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Moyzesova 9

040 01 Košice

andrea.klimkova@upjs.sk

tel: 055/2347129; mobil: 0907 929400 

 

Inovácie

Ing. Peter Repčík, 

IVAR Slovensko, s.r.o

mail: repcik@ivar-slovensko.sk

tel: 0905 510 199

 

Odpadové hodpodárstvo

Ing Michal Drábik

autorizovaný stavebný inžinier

 

Energetická stratégia, obnoviteľné zdroje energií

Ing. Miroslav Muška,  

hlavný energetik mesta Bratislava

Fotovoltaika

p. Petr Simon, PepaSol energy systems,s.r.o, Ćeské Budějovice

 

Ochrana krajiny

A. Ochrana pred skodami z povodní

Marián Lazor, Slovenská asociácia životného prostredia

Ing. Miroslav Polák, Interior steell, Havličkuv Brod

BŽivotné prostredie a zdravý životný štýl

Prof. Mudr. Viliam Fischer, PhD., FICS

 

Inovácie

Ing. Peter Repčík, Slovenská asociácia životného prostredia

 

Dotácie

Ing Anna Szuhova

RNDr. Milan Rajčák, CSc.