Zelený klaster


 

Po vzore podobného marketingového a informačného centra, ktoré bolo 14.12.2011

zriadené u hlavného cezhraničného partnera projektu v Brne, má tak Slovensko

svoje vlastné.

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave poskytla na účely spomenutého

centra dve miestnosti s technickým vybavením a softverovými aplikáciami,

do ktorých sa priebežne nakupuje knižný fond.

Cieľom je zriadiť špecializovanú knižnicu odborných periodík a literatúry súvisiacich

s témou technológií a podnikania.

Rovnako bol vytvorený aj rezervoár inovatívnych a zelených informácií, ktorý sa 

priebežne dopĺňa údajmi o výrobkoch a technológiách, a to najmä v sektoroch

energetika a životné prostredie, na českej strane (KHK) vo sfére strojárskeho

priemyslu a biotechnológie.

Centrum  slúži ako komunikátor plni úlohu poradenského a konzultačného strediska.

V súčasnosti sa upesňnujú projekty týkajúce sa programového dotačného

obdobia 2016 - 2020 a program ďaľšieho rozvoja Klatsra.

Kontakt :

Ing Peter Repčík

e-mail: repcik@saszp.sk