Zaujimavosti

 

...k novele zákona o lesoch

 

     Lesy sú nevyhnutnou súčasťou a zdrojom nášho života, nehovoriac o vode a ostatných zložkách nášho životného cyklu, ktoré odnepamäti využívame. Odpradávna sú súčasťou nášho bytia a poskytujú nám nekonečné množstvo statkov. Ako hmotných tak nehmotných. Poskytovali nám a zatiaľ stále poskytujú všetky svoje úžitky. Zvykli sme si, že ich máme k dispozícii. V reále nám hmotné statky prinášajú zisk. Les nadobudol komerčný charakter a nikto nevie zabrániť najusilovnejším, aby les začali vnímať z tej druhej stránky. Už v časoch Slovanskej minulosti boli ničené, klčované a vypaľované. Súvisí s tým niekoľko hypotéz o znižovaní výmery lesných ekosystémov nielen na Slovensku, ale na celej planéte. A tie nám napovedajú o tom, že nie sme schopní postarať sa o naše bohatstvo. A ak sa aj takí jedinci medzi nami nájdu rýchlo ich spacifikujeme, aby sme kvôli nim o nič neprišli. Ochranárov by som nazvala akousi marginalizovanou menšinou, podobne ako niektoré komunity (prípadne jedinci) v našom štáte, s tým rozdielom, že jedni robia zadarmo a druhí nerobia, aby dostávali viac.

     Z hľadiska zákonnej úpravy sa snažíme o akési hospodárenie v lesoch. Podobne aj prijatím akčných plánov a úprav vyplývajúcich z európskych legislatív. Dokážeme ich zakomponovať do nariadení a smerníc tak, aby vyhovovali stanoveným princípom. Ich aplikácia je však o niečo zložitejšia, najmä ak je lesný pozemok výhradne v súkromných rukách. Najlepšie je ak je vo vlastníctve pokiaľ ekonomicky vynáša. Ale v prípade, ak treba odstrániť znečistenie, poškodenie, či niesť zodpovednosť za prekročenie hraníc stanovených zákonom....vlastníka niet a horúce zemiaky nám začnú behať po lese, ako keby sa nechumelilo.

     Ak by sme mali začať pátrať, odkedy, komu, aká časť pozemku patrí, tak by sme sa dopracovali asi k Márii Terézii, ktorá to má všetko na svedomí. Nielenže zaviedla povinnú školskú dochádzku, čo je pozitívne, ale rozdeľovala aj pozemky, ktorými sa upravovali vzťahy medzi vrchnosťu a poddanými. Táto skutočnosť neveľmi nadväzuje na novelizovaný zákon o lesoch. Chcela som ním skôr poukázať na vzťah, ktorý v tomto období panoval. Ak sa niekto búril proti nariadeniam, tak ho dali do temnice, alebo používali iné donucovacie prostriedky k tomu, aby sa podriadil. Ako to teda bude s tými, ktorí sa nebudú chcieť podriadiť novej novele zákona. Môžu tak maximálne použiť nejaké transparenty pred ministerstvom, vydržať tam deň - dva stanovať a pokojne sa môžu vybrať tam odkiaľ prišli. Manifestácie či protesty sa zmietnu zo stola ako prach.

     Najnovšia novela zákona o lesoch umožňuje vstup do lesa turistickým skupinám len cez podpísanú dohodu s prenajímateľom či obhospodarovateľom lesných pozemkov. A čo ak sa stane to, že za vstup do prirodzených lesných ekosystémov budeme musieť zaplatiť. Podľa platného zákona, ktorý upravuje aj využívanie lesov verejnosťou má každý právo vstúpiť na lesné pozemky okrem vojenských lesov a ohradených lesných pozemkov. Tie vojenské sú nám asi jasné všetkým, ale pokojne sa môže stať, že všetky ostatné budú ohradené. A čo sa týka toho tereziánskeho urbáru, možno budeme môcť aj my zaplatiť sliepkou či domácim maslom podľa toho v akom triednom postavení sa každý z nás nachádza, ak sa budeme chcieť nadýchať čerstvého vzduchu.

autor článku : Mgr Ivanka Hudečková, predsedkyna sekcie Ochrana prírody

 

Niečo k odpadom

     V súčasnosti odpady tvoria jeden z najdôležitejších globálnych problémov, ktorý je potrebné riešiť. Nielen problematiku umiestnenia legálnych skládok a správneho nakladania s odpadom, najmä však problematiku nelegálnych skládok, ktoré ohrozujú a poškodzujú zdravie našej Zeme, ľudí, rastlín a živočíchov a v neposlednom rade zaberajú miesto rovnako ako aj skládky legálne a riadené.

      Odpad rôzneho charakteru a škodlivosti je ľudskou činnosťou vnášaný do prostredia. Bez záujmu o ďalšie následky je ukladaný do pôdy, vody alebo vypúšťaný do ovzdušia. Najčastejšie je ukladaný do pôdy a prikrytý vrstvami zeminy. V tomto prípade môžu prenikať škodliviny do spodných vôd a narúšať celkový pôdny a vodný režim. Máloktorý odpad je v pôde celkom rozložiteľný spôsobom, aby v nej nezanechával škodliviny. Rastliny, ktoré sú na tejto pôde pestované ich prijímajú spolu so živinami. Nimi sa živia herbivory a následne karnivory. Dôležitý je fakt, že nelegálne uskladnený odpad sa často nachádza v blízkosti polí, teda je pravdepodobné, že krmivo obsahujúce plodiny z takéhoto prostredia, je podávané jatočným zvieratám. Jatočné  zvieratá sú určené na úžitkovú činnosť, ktorej účelom je získanie potravy pre ľudí. Nelegálne skladovanie odpadu môže viesť k  zmene, alebo vyhubeniu rastlinných a živočíšnych druhov žijúcich v okolí skládky. Je to následok zmeny fyzikálnych a  chemických vlastností ich životného prostredia.

      Do súčasných globálnych problémov spadá najmä zvyšovanie stavu ľudskej populácie na Zemi a tým následné vyčerpávanie zásob neobnoviteľných prírodných zdrojov, proces urbanizácie, hlad, ochrana životného prostredia. Všetky tieto problémy sú navzájom prepojené. S nárastom ľudskej populácie súvisí aj zvyšujúca sa úroveň poznania a vzdelania, nakoľko medicína výrazne ovplyvnila dĺžku ľudského života. Zvyšovanie populácie vedie k znižovaniu zdrojov potravín a  spôsobuje zvýšenú  produkciu odpadov. Pre výrobu potravín je dôležité vypestovanie poľnohospodárskych produktov, nakoľko jej neoddeliteľnou súčasťou je úrodná pôda. V dôsledku urbanizácie je orná pôda postupne takmer zastavaná. V súčasnosti je trendom odpredávanie poľnohospodárskej pôdy obcami pre výstavbu bytových jednotiek, či priemyselných parkov súkromným osobám alebo zahraničným investorom. Dôvodom je ekonomická neefektívnosť vlastnej produkcie.

     Už len výroba obalu na potraviny je výrobou odpadu. Výrobu produktov a tovarov zabezpečuje priemyselná výroba, ktorá je zdrojom mnohých odpadových látok, čo je dôsledok zvýšeného dopytu na tovary a služby, ktorá súvisí so zvyšujúcou sa životnou úrovňou. Často sú to toxické a rádioaktívne znečisťujúce látky, ktoré vznikajú napríklad pri výrobe elektrickej energie a tá je pre nás životne dôležitá. Netreba ňou plytvať, stačí ju len racionálne využívať. Rovnako ako aj odpadové materiály možno recyklovať a naďalej využívať vo forme menej škodlivej pre životné prostredie.                 

                                                                                                                                                                         Mgr. I. Hudečková