Vzdelávanie

 

Disponujeme tímom špičkových lektorov, odborníkov z praxe spĺňajúcich

najvyššie požiadavky na odbornú prípravu a rozvoj profesijných schopností.

 Základné témy

  1. Negatívny vplyv znečistenia životného prostredia na zdravie ľudí.

  2. Úprava vody

  3. Ochrana krajiny a prírody pred požiarmi - preventívne opatrenia

  4. Protipovodňové opatrenia

  5. Vodozádržné opatrenia

  6. Hydrológia

  7. Výskum a vývoj bioremediačných technológií

  8. Svetelné znečistenie

  9. Včasné varovanie pred mimoriadnými udalosťami - požiare, povodne , atd´..

10. Alternatívne zdroje energií

.................................................

 

Zoznam lektorov

Hydroekológia

A. Hydrológia

Ing Jozef Garan, autorizovaný stavebný inžinier

Ing Vladimír Mosný, PhD, autorizovaný stavebný inžinier

Doc. Ing Atamane Allouache,  Univerzita Bejaia, Katedra hydrológie, Alžírsko

B. Vodné stavby

- vodné elektrárne,

- odvodňovacie stavby,

- závlahové stavby,

- vodné nádrže,

- poldre,

- rybníky,

- vodovody,

- kanalizácie,

- čističky odpadových vôd,

- hydromelioračné a hydrotechnické
  stavby nádrží, rybníkov, úprav tokov,

- realizácia monitorovacích systémov
  kvality podzemných vôd.

doc. Ing. Tomáš Hodák, PhD

špecilizovaný odborný konzultant

Ing Michal Drábik

autorizovaný stavebný inžinier

Kvalita vody

Ing. Jana Buchlovičová

špecilizovaný odborný konzultant

.........................................................................

Energetika

Energetická stratégia, obnoviteľné zdroje energií

Ing. Miroslav Muška,  

hlavný energetik mesta Bratislava

Fotovoltaika

p. Ladislav Čema, fy Famontservis Liberec

p. Petr Simon, PepaSol energy systems,s.r.o, Ćeské Budějovice

Termika, Tepelné čerpadlá

Ing. Richard Demo, NET systems, a.s, Nitra

Ing. Svoboda, fy Svoboda a spol, Hradec Králove

Rekuperácia

p. Matyšová, fy Elmet, Přelouč.

p.Varchola, fy Varchola, Bratislava

......................................................

Ochrana krajiny

A. Ochrana pred skodami z povodní

Marián Lazor, Slovenská asociácia životného prostredia

Ing. Miroslav Polák, Interior steell, Havličkuv Brod

Ing Turek, Vojenský oprávarenský podnik, Dolní Brousov

B. Systém včasného varovanie per požiarmi, povodňami a inými

     mimoriadnými udalosťami

Ing Rastislav Vlček. fy TOPSET, Stupava

p. Robert Machač, Paneuropska vysoká škola, Bratislava

Ing Jozef Pavlik. Siemens, Bratislava

........................................................

Ekologický výskum a vývoj

Ing. Miroslav Minařik,  EPS Biotechnológie, Kunovice

.................................................................................

Svetelné znečistenie

PhD Jiri Frolec, samostaný konzultant, Hodonín

.........................................................................

Inovácie

Ing. Peter Repčík, Slovenská asociácia životného prostredia

..............................................................................................

Dotácie

RNDr. Milan Rajčák, CSc. Fakulta masmediálnej komunikácie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Ing Michal Vysoký Cassiss consult, s.r.o, Bratislava

Ing Peter Beňo : 7. rámcový program EÚ v Slovenskej republike, časť: Životné prostredie a zmeny klímy

http://www.7rp.sk/:

....................................................................

Ekologické stavby

Ing arch Rerucha

Architektonický a projektový ateliér, Bratislava

...............................................................

Životné prostredie a zdravý životný štýl

Ing. Ján Longa, Rapid Bratislava