Vzdelávanie a metodika

Oblasť vzdelávania v problematike energetiky, energetickej efektívnosti,

znižovaní tvorby emisií a tým ochrane životného prostredia patrí k prioritám SAŽP.

Tendencia rozvoja v tejto oblasti bude smerovať do formy spolupráce s školami /ZŠ a SŠ/.

Lektorská činnosť bude vykonávaná autoritami v tejto oblasti.

Cieľom je zvýšiť vedomostnú úroveň študentov a celkove mladej generácie

v energetickej problematike a jej vplyvu na životné prostredie a ukázať možnosti

dosiahnutia úspor pri výrobe a spotrebe energií.

Podobné zameranie budú mať aj programy určené pre seniorov a ostatnú verejnosť,

kde budú organizované prednášky a semináre s diskusiou na dané témy.