Vplyvy na životné prostredie

 Vplyvy na životné prostredie                      

1. Emisie skleníkových plynov

2. Emisie znečisťujúcich látok

3. Odpadové vody

4. Produkcia odpadu

5. Produkcia rádioaktívneho odpadu

6. vplyv na pôdne hospodárstvo

7. monokultúrne pestovanie plodín pre potreby energetik

    a jeho intenzita

 Keďže množstvo energie a vplyv na životné prostredie sú v priamej úmere,

najvhodnejším opatrením sa javí racionalizácia dopytu po energii. Úsporu energie možno

dosiahnuť najmä:

· elimináciou deformovania cien energie,

· motiváciou šetrenia energiou,

· dostupnosťou informácií o úspore energie,

· záväznými energetickými auditmi,

· zavádzaním nových a sprísnením existujúcich noriem spotreby,

· povinným označovaním spotrebičov energie.