Hydrotechnické stavby

Projektovanie a inžinierska činnosť  pre prípravu výstavby MVE

 

Štúdia, ak je to potrebné

Dokumentácia pre územné rozhodnutie DUR

Zámer EIA, resp. záverečné stanovisko MŽP SR

Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP

Realizačný projekt

Inžinierska činnosť pre územné konanie a stavebné povolenie

Návratnosť investície:

Pri výstavbe MVE pri nových objektoch na toku (tzv. zelená lúka)

sa predpokladá efektívna ak návratnosť investície je do 15 rokov.

Napr:   Inštalovaný výkon – 150 kW, Ročná výroba – 1 200 000 kWhod

Pri predpoklade výkupnej ceny 0,1 € / kWhod – 120 000 € x 15 rokov = 1 800 000 €

To znamená, ak vyjde podľa projektu cena za stavbu nižšia je výstavba

ešte efektívnejšia.

Uvádzame orientačné ceny turbín napr. MT, pre výkon 65 - 210 kW  v Eur bez DPH

 

Turbína MT10

Spád M

3

4,5

6

Prietok m3/s

3

4

5

Výkon kW

65

125

210

Cena €

128 700

137 300

145 900

 

MVE hlavné objekty

Hlavnými objektami MVE obvykle sú budova MVE s turbínami

a hať MVE napr. podľa nasledovných priečnych rezov MVE

rez_MVE

Hať

segment