Voda

Vedenie sekcie:

Ing. Vladimír Mosný, PhD

E-mail: sazp@saszp.sk

Voda je jednou zo základných zložiek potrebných pre život... Túto skutočnosť si pár chytrých hláv uvedomilo a 6.5.1968 vyhlásili „Európsku vodnú chartu“

Európska vodná charta

 1. Bez vody niet života. Voda je drahocenná a pre človeka ničím nenahraditeľná surovina.
 2. Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Preto je nevyhnutné udržovať ich, chrániť a podľa možnosti rozhojňovať.
 3. Znečisťovanie vody spôsobuje škody človeku a ostatným živým organizmom, závislým na vode.
 4. Kvalita vody musí byť v súlade s nárokmi na rôzne spôsoby jej využívania, musí zod- povedať predovšetkým normám ľudského zdravia.
 5. Použitá voda, vrátená do zdroja, nesmie byť prekážkou jej ďalšieho využívania na verejné i súkromné účely.
 6. Pre zachovanie vodných zdrojov má zásadný význam rastlinstvo, predovšetkým les.
 7. Vodné zdroje musia byť zachované.
 8. Príslušné orgány musia plánovať účelné hospodárenie s vodnými zdrojmi.
 9. Ochrana vody vyžaduje zintenzívnenie vedeckého výskumu, výchovu odborníkov a informovanie verejnosti.
 10. Voda je spoločným majetkom, jeho hodnotu musia uznávať všetci. Povinnosťou každého je používať vodu účelne a ekonomicky.
 11. S vodnými zdrojmi by sa malo hospodáriť v rámci prirodzených povodí a nie v rámci politických a správnych hraníc.
 12. Voda nepozná hranice, ako spoločný zdroj vyžaduje medzinárodnú spoluprácu.

 

Hydrotechnické stavby – malé vodné elektrárne, využitie HEP (hydroenergetický potenciál), úprava tokov, revitalizácia krajiny

Doc. Ing. Tomáš Hodák, PhD

 

 

 


Malé vodné elektrárne (MVE) sú charakteristické tým, že ich výstavba a prevádzka zvyčajne nie je spojená s negatívnymi dopadmi na životné prostredie. Podobne ako veľké vodné elektrárne aj MVE sa vyznačujú vysokou účinnosťou využitia vodnej energie. Navyše majú výhodu v tom, že sú tzv. decentralizovaným zdrojom energie. Tým že ich je možné inštalovať v odľahlých oblastiach, poskytujú možnosti rozvoja a často aj energetickej sebestačnosti hlavne na vidieku. Vo svete pracuje mnoho tisíc takýchto zariadení, ktoré majú za sebou viac ako 150-ročný vývoj. V prepočte na jednotku výkonu sú MVE však v porovnaní s veľkými o niečo drahšie. Vo veľkej väčšine prípadov sú malé elektrárne pripojené na verejnú elektrickú sieť, do ktorej dodávajú energiu. Mnohé z nich sú tzv. prietokové t.j. nemajú žiaden rezervoár (voda nie je skladovaná za priehradou) a vyrábajú elektrickú energiu len vtedy keď je vody dostatok.

  

 

Odvodňovacie vodné stavby


Ing. Vladimír Mosný, PhD, autorizovaný stavebný inžinier
hycomp@post.sk
mobil: 0903 997 981

Odvodňovacie vodné stavby sú inžinierske technické vodné stavby, ktoré na základe hydrologických návrhových údajov riešia bezpečný odtok povrchovej a podzemnej vody z plôch povodia s prihliadnutím na hydraulické vlastnosti recipientov a geomorfologické  prostredie prúdenia povrchových a podzemných vôd. Tieto technické opatrenia riešia optimálne vlhkostné pomery v pôdnom profile s cieľom  racionálneho využívania územia vo voľnej krajine. V urbanizovaných územiach miest a obcí chránia majetok občanov v zmenených odtokových pomeroch.  

 

Vo voľnej krajine sa odvodňovacie stavby vhodne využívajú v pôdohospodárstve, lesníctve a  ochrane územia pred povodňovými prietokmi pri extrémnych zrážkových situáciách.

 

V mestských aglomeráciách sa stavby stali súčasťou všetkých stavebných objektov občianskej a priemyselnej výstavby. 

Aktuality vo vodnom hospodárstve

PowerPointová prezentácia - Voda a jej obeh v prírode
PowerPointová prezentácia - Voda a jej obeh v prírode, Tlačiť, E-mail. Stiahnite si PPT prezentáciu o vode a jej obehu v prírode. Stiahnuť Obeh vody v prírode ...
www.modraskola.sk/index.php?option=com...id...

Lektorské a konzultačné aktivity

Legislatíva vo vodnom hospodárstve