Užitočné linky

Orgány, inštitúcie a iné subjekty SR:

 

Ministerstvo životného prostredia SR
www.enviro.gov.sk

Informačný portál o životnom prostredí - enviroportál
http://enviroportal.sk/

Krajské úrady životného prostredia
http://www.kuzp.sk/                                                 

Slovenská inšpekcia životného prostredia
www.sizp.sk/                                                             

Slovenská agentúra životného prostredia
www.sazp.sk/                                                                                                    

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
http://www.ippc.cz/                                                   

Recyklačný fond
www.recfond.sk

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve
www.apoh.sk

Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie
www.slicpen.sk

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
www.aspek.sk

Spravodajský a informačný portál o odpadovom hospodárstve v Slovenskej republike
www.odpady-portal.sk

Informačný portál a interaktívny nástroj pre prácu s environmentálnou legislatívou
www.environet.sk

http://portal.gov.sk/Portal/sk/default.aspx

............................................................................................................................................

Orgány, inštitúcie a iné subjekty EÚ:

 

Európska komisia, DG Environment, odpady
ec.europa.eu/environment/waste

Európska komisia, DG Environment, elektroodpad
ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Európska komisia, DG Eurostat, štatistické údaje o životnom prostredí
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction/

Rada EÚ
www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=sk

Európsky parlament (správy o revidovanej WEEE smernici)
www.europarl.europa.eu/activities/committees/committeesList.do?language=EN

Európska environmentálna agentúra
www.eea.europa.eu

Medzinárodná asociácia kompetentných orgánov EÚ pre implementáciu a vynútenie environmentálnej legislatívy
www.
impel.eu

Európska legislatíva v oblasti životného prostredia
http://eur-lex.europa.eu/sk/legis/20080901/chap15.htm

..........................................................................................................

Krajské úrady životného prostredia

 

Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica
Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048 - 430 62 50
Kontaktná osoba: Tuhársky Tibor, Ing.
Www:
http://www.bb.kuzp.sk
E-mail: kuzp@bb.kuzp.sk, info@bb.kuzp.sk
Krajský úrad životného prostredia Košice
Komenského 52, 040 01 Košice
Tel.: 055 - 60 012 51
Fax: 055 - 63 395 09
Kontaktná osoba: Marián Sasák, Ing.
Www:
http://www.ke.kuzp.sk
E-mail: prednosta@ke.kuzp.sk
Krajský úrad životného prostredia Nitra
Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
Tel.: 037 - 7920 146, 0917 933585
Fax: 037 - 7920 145
Kontaktná osoba: Michna Ivan, RNDr.
Www:
http://www.nr.kuzp.sk
E-mail: michna@nr.kuzp.sk
Krajský úrad životného prostredia Prešov
Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
Tel.: 051 - 4881 201
Fax: 051 - 7723633
Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Hurný
Www:
http://www.po.kuzp.sk
E-mail: prednosta@po.kuzp.sk
Krajský úrad životného prostredia Trnava
Kollárova 8, 917 02 Trnava
Tel.: 033 - 55 642 51
Fax: 033 - 55 138 71
Kontaktná osoba: Ing. Ján Baďanský
Www:
http://www.tt.kuzp.sk
E-mail: prednosta@tt.kuzp.sk
Krajský úrad životného prostredia v Bratislave
Karloveská 2, 842 19 Bratislava 4
Tel.: 02 - 60 301 717
Fax: 02 - 654 289 61
Kontaktná osoba: RNDr. Peter Flaškár
Www:
http://www.ba.kuzp.sk
E-mail: prednosta@ba.kuzp.sk
Krajský úrad životného prostredia v Žiline
Nám. M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
Tel.: 041-507 68 16
Fax: 041-507 68 09
Www:
http://www.za.kuzp.sk
E-mail: kuzp@za.kuzp.sk
Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Tel.: 032 - 74 086 11
Fax: 032 - 74 086 30
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Letko
Www:
http://www.tn.kuzp.sk

............................................................

Veda, výslum, inovácie

https://www.vedatechnika.sk/SK/Stranky/default2.aspx

.........................................................................................

Financie

www.fondfondov.sk

........................................

Vybrané kontakty

http://www.e-learning-centrope.sk/

http://www.apvv.sk/

http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/slovakia/index_sk.htm

http://www.ekoconsult.sk/?ekologicke-poradenstvo=eu

http://www.ekopolis.sk/index.html

http://www.priestory.sk/index.html

http://www.sk-at.eu/sk-at/sk/7_kontakty.php

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=40

http://www.csob.sk/o-nas/servis-pre-media/kontakt-pre-media

http://www.nsrr.sk/

www.bratislava.sk    

www.rrasenec-pezinok.sk  

www.region-bsk.sk   

www.mpsr.sk

www.strukturalnefondy.sk

Portál EÚ

Zastúpenie EK v SR

Európsky sociálny fond

http://www.swiss-contribution.sk/

http://www.bgsfm.sk/

http://www.humanisti.sk/

http://www.socia.sk/

.....................................

Voda

http://www.hydrotechnologia.sk/

www.modraskola.sk

.................................

Povodne

http://www.ivar-slovensko.sk/sk/Novinky.alej

http://www.hydrotechnologia.sk/

.........................................................

Ovzdušie

  

http://www.cepta.sk/

......................................

Vzdelávanie

http://www.aktion.saia.sk/sk/main/co-je-akcia-rakusko-slovensko

http://www.cvno.sk/

http://www.mpc-edu.sk/o-nas

.......................................

Vysoké školy

 

Katedra vodného hospodárstva krajiny

Logo KVHK
 
Radlinského 11, blok C, 12. posch., 813 68 Bratislava 1
Vedúci katedry: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Tel.: +421 2 59274 279, fax: +421 2 52923575
 
Katedra zabezpečuje výučbu, postgraduálne vzdelávanie, výskumnú a expertíznu činnosť v oblasti krajinného inžinierstva a vodného hospodárstva krajiny.

V pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti katedra pôsobí predovšetkým v odboroch hydrológia a vodné hospodárstvo, hydropedológia, hydrometeorológia, závlahy a odvodnenie, úprava a revitalizácia tokov, protierózna a ochrana krajiny, krajinná ekológia, manažment povodí, rybníky a malé vodné nádrže, a aplikácie geografických informačných systémov v krajinnom inžinierstve. 

 

Cezhraničná spolupráca

Slovensko

Ukrajina

Európska únia

.............................................................

Ekológia

........................................................................

Mestá a obce

Únia miest Slovenska

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy

http://www.zmos.sk/

http://www.mesta-obce.sk/

http://www.travelatlas.sk/sezobci/sezobci.html

http://www.e-obce.sk/erby.html

http://www.obcesr.sk/

http://www.isamosprava.sk/uvod

..........................................................................................

Mikroregióny

http://www.travelatlas.sk/sezreg/sezreg.html

................................................

 

Dotácie

 

Environmentálny fond
http://www.envirofond.sk/    

Štrukturálne fondy – Operačný program životné prostredie
www.opzp.sk

http://portal.gov.sk/Portal/sk/default.aspx

http://eurofondy.webnode.sk/

http://www.dotacie.info/index.php?page=1&id_category=1

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy Európskej únie
(SORO pre OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj)
 

Ministerstvo zdravotníctva SR
(SORO pre OP Vzdelávanie – opatrenie 2.2)


Centrálny koordinačný orgán
(Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia koordinácie fondov EÚ)


Certifikačný orgán
(Ministerstvo financií SR, sekcia európskych a medzinárodných záležitostí)


Orgán auditu
(Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly)


Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí
(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí)


Horizontálna priorita Informačná spoločnosť
(Úrad vlády SR, sekcia zahraničnej spolupráce, odbor prierezových aktivít)


Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj
(Úrad vlády SR, sekcia zahraničnej spolupráce, odbor prierezových aktivít)


Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity
(Úrad splnomocnenca vlády SR pre marginalizované rómske komunity)


Boj proti korupcii
(Úrad vlády SR, sekcia kontroly a boja proti korupcii, odbor Centrálny kontaktný úrad pre OLAF)


Operačné programy spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu
(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sekcia riadenia Európskeho sociálneho fondu)


Úradný vestník Európskej únie
(právne predpisy týkajúce sa štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu) 

.....................................................................

Média

http://www.teraz.sk/

http://www.aktuality.sk/

.......................................

Enviro www stránky :

www.enviro.sk

http://www.zelenaskola.sk/

http://www.envirofond.sk/sk/novinky.html

...........................................................................

Regóny

http://www.ker.sk/-o-zdruzeni

...............................................

Nadácie

http://www.nadaciapontis.sk/nasi_ludia