Úsporné zdroje energií

Veterné elektrárne

Vegetačné koreňové čistiarne odpadových vôd

Solárne termické systémy na predprípravu TUV s podporou do vykurovania

Tepelné čerpadlá na ÚK a TÚV

Evaporačné chladenie

Vetranie s rekuperáciou vzduchu

.......................

Vykonáva činnosť:

- projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

- výroba elektrických svietidiel,

- spracovanie pasportizácie s GPS zameraním a vyhotovením Svetelno-technickej štúdie

- energetický audit

.....................................................

BMS energy, s.r.o.

Vykonáva poradenskú činnosť:

- v  oblasti efektívneho využívania energetických zariadení,

- znižovania tvorby emisií

- znižovania tepelných strát objektov

 - obnoviteľných zdrojov energií z vody, vzduchu a slnka

Realizuje aktivity v oblasti energetického manažmentu:

- pri modernizácii energetických zdrojov

- pri energeticky úsporných a zelených budovách,

Podporuje efektívnejšie využívanie energetického paliv

- kogenerácia, trigenerácia, kombinovaná výroba

Vypracováva stratégiu pre:

- získanie finančných zdrojov z fondov EU, EIB, ŠF

- spracovávanie žiadosti o finančné prostriedky 

- spolupodieľanie sa na spracovávaní projektov zameraných na energetiku

 a životné prostredie.

- realizuje proces verejného obstarávania v rámci jednotlivých projektov

  a podľa potrieb zákazníka

..................................................

 

 

...