Úprava vody

č. Referencia Druh zákazky Čas dodávky Investor
1. Pokači - úpravňa vody pre pekáreň Priemyselná úprava vody - Realizačný projekt stavby, úpravňa vody - dodávka stavby na kľúč 1994 Pekáreň Pokači
2. Bratislava – Tehelné pole – bazény, úprava vody, rekonštrukcia recirkulačnej technológie pre plavecký bazén Q = 80 l/s Úprava vody - Realizačný projekt,  bazénová úpravňa vody - dodávka technológie 1994 STARZ Bratislava
3. Úpravńa vody Pokači - úpravňa vody pre pivovar (Rusko) Úprava vody - Realizačný projekt stavby, úpravňa vody - dodávka stavby na kľúč 1994 Pivovar Pokači
4. Modra - Harmónia – Hotel „u Eda“ – úpravňa vody Úprava vody - Realizačný projekt, úpravňa vody - dodávka technológie, prevádzkový poriadok 1994 Domes a.s.
5. Úpravňa vody Vranov nad Topľou rekonštrukcia chemického hospodárstva Úprava vody - Realizačný projekt, úpravňa vody - rekonštrukcia, dodávka technológie 1994 VVaK Košice
6. Karabulak – Rusko- úpravňa vody, pitná vody Realizačný projekt úpravy vody + dodávka na kľúč 1995 Vodohospodárske stavby Bratislava
7. Aksaj - Kazachstan - čerpacia stanica vody a mestská úpravňa pitnej vody Q = 50 l/s Úprava pitnej vody - realizačný projekt, úpravňa vody a čerpacia stanica - dodávka technológie úpravy vody 1995 Vodohospodárske stavby Bratislava
8. Úpravňa vody Karabulak – Rusko Úprava vody - realizačný projekt, úpravňa vody - dodávka technológie 1995 Vodohospodárske stavby Bratislava
9. Optimalizácia a intenzifikácia - úpravňa pitnej vody Giraltovce Q = 13 l/s Úprava pitnej vody - projekt, úpravńa pitnej vody - dodávka technológie 1995 VVaK Košice OZ Bardejov
10. Obecná úpravňa pitnej vody Golianovo Úprava pitnej vody - realizačný projekt, úpravňa pitnej vody - dodávka technológie a dodávka stavby na kľúč 1995 O. Ú. Golianovo
11. Vodárenská nádrž Málinec – úprava vody vo vodárenskej nádrži - prevzdušňovanie vody vo vodárenskej nádrži Q 1000 l/s Úprava vody - projekt zariadenia na prevzdušňovanie vody a tepelnú destratifikáciu vody vo vodárenskej nádrži a dodávka technológie na kľúč 1996 Vodohospodárska výstavba š. p.
12. Bleckmann - Veľké Leváre, čistiareň priemyselnej odpadovej vody čistenie priemyselnej odpadovej vody - realizačný projekt, čistiareň priemyselnej odpadovej vody - dodávka technológie na  kľúč 1996 Bleckman V. Leváre
13. Moravský Ján, Sekule – úpravňa pitnej vody pre obce (odstraňovanie železa a agresivity na železo) Úprava vody - realizačný projekt úpravy pitnej vody, odželezovanie, odkysľovanie, úpravňa vody - dodávka technológie na kľúč 1996 O. Ú. Moravský Ján a O. Ú. Sekule
14. Úpravňa vody Hronovce - Úpravňa pitnej vody pre psychiatrickú nemocnicu Hronovce (odželezovanie, odmangánovanie, odstraňovanie amoniaku) Úprava vody - projekt DUR, DSP, realizačný, odstraňovanie železa, odstraňovanie mangánu, odstraňovanie amoniaku, úpravňa vody - dodávka stavby na kľúč 1996 Agrostav Zlaté Moravce
15. Úpravńa vody Gajary - Úpravňa vody pre kynologický ústav Gajary –  vodojem a čerpacia stanica (odstraňovanie železa, mangánu a amoniaku) Úprava vody - projekt, odstraňovanie železa, odstraňovanie mangánu, odstraňovanie amoniaku, úpravňa vody, vodojem, čerpacia stanica - dodávka technológie na kľúč 1996 Kynologický ústav Gajary
16. Volkswagen Bratislava – čerpacia stanica úžitkovej vody,  realizácia kabíny skúšky vodotesnosti vrátane technológie Čerpacia stanica,  úžitková voda - realizačný projekt a dodávka technológie 1997 Volkswagen Bratislava
17. Úpravňa pitnej vody Jakubov – celoobecný vodovod – obecná úpravňa vody (odželezovanie, odmangánovanie, ostraňovanie amoniaku) úprava vodyRealizačný projekt + dodávka technológie úpravne vody na kľúč 1997 Vodohospodár. stavby a.s. Bratislava
18. Dudince liečebný dom Diamant – chemické hospodárstvo pre recirkulačnú technológiu pre bazény Realizačný projekt + dodávka technológie úpravne vodyna kľúč 1997 Liečebný dom Diamant
19. Nitra – stanica GOOL – odtraňovanie ropných látok z odpadových vôd areálu autoparku VÚ Realizačný projekt + dodávka technológie úpravne vody na kľúč 1998 VUSS Bratislava
20. VN Turček 3. stavba – úpravńa vody – dodávka - chemické hospodárstvo, dávkovanie chemikálií, homogenizácia koagulantu Realizačný projekt + dodávka na kľúč 1999 StVak B. Bystrica
21. Lysá pod Makytou – vodojem + úpravňa vody, dodávka - strojnotechnologická časť Realizačný projekt + dodávka technológie úpravne vody na kľúč 1999 REGAS
22. Santovka – obecná úpravňa vody (odstraňovanie arzénu) Realizačný projekt + dodávka technológie úpravne vody na kľúč 2000 ZsVaK Bratislava
23. Kúty – úpravňa vody – odmangánovanie, dávkovanie chemikáli, chemické hospodárstvo, oxidácia - manganistan draselný Dodávka technológie úpravne vody na kľúč 2000 Ekocentrum D. Kubín
24. SCP Ružomberok – rekonštrukcia čistiarne odpadovej priemyselnej vody - dúchareň  SČOV – strojnotechnologická časť, elektročasť, riadiaci systém, meranie a regulácia Realizačný projekt + dodávka technológie úpravne vody na kľúč 2000 SCP Ružomberok
25. Volkswagen – úpravňa vody – úžitková voda - rekonštrukcia pieskových filtrov, budovanie nového medzidna, Realizačný projekt + dodávka technológie úpravne vody na kľúč 2000 Volkswagen Bratislava
26. Bratislava-krytá plaváreň Pasienky - čerpacia stanica - oprava čerpadiel Dodávka a montáž technológie úpravne vody 2000 STARZ Bratislava
27. Bratislava - úprava vody Ganymedova fontána Dodávka + montáž technológie úpravne vody + prevádzk. poriadok úpravy vody 2002 Paming Bratislava
28. ZŠ Moravské Lieskové – dodávka technológie dezinfekcia vody Dodávka a montáž technológie úpravne vody, dezinfekcia pitnej vody 2002 ZŠ Moravské Lieskové
29. Rajecké Teplice, lieč. dom APHRODITE kúpele, dodávka technológie - recirkulačná úpravňa vody Dodávka a montáž technológie úpravne vody, recirkulácia vody 2002 SLK Rajecké Teplice, a.s.
30. Geotest – dodávka technológie - zdravotné zabezpečenie pitnej vody Dodávka a montáž technológie dezinfekcie pitnej vody 2002 Geotest Bratislava, s.r.o.
31. Volkswagen Bratislava – zdroj vody - čistenie studne úžitkovej vody Dodávka a montáž technológie - čistenie studne úžitkovej vody, čerpacia skúška 2003 Volkswagen Bratislava
32. Pusté Úľany – úpravňa pitnej vody Projekt a dodávka stavby úpravne vody a montáž technológie úpravy pitnej vody 2003 ZVS Bratislava
33. Slovasfalt – úpravňa úžitkovej vody Projekt a dodávka úpravne úžitkovej vody a montáž technológie úpravy úžitkovej vody 2004 Slovasfalt Bratislava
34. Markovce – úpravňa pitnej vody Projekt a dodávka stavby úpravne vody, montáž technológie úpravy pitnej vody 2004 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
35. Topvar – úpravňa úžitkovej vody, rekonštrukcia Projekt rekonštrukcie úpravne vody, dodávka úpravne úžitkovej vody, montáž technológie úpravne úžitkovej vody, prevádzkový poriadok úpravne vody, skúšobná prevádzka 2005 TOPVAR Topoľčany
36. RSO Banská Bystrica – rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV (priesaková voda zo skládky odpadu) Dodávka čistenia priesakovej odpadovej vody zo skládky odpadu montáž technológie čistenia priesakovej vody zo skládky odpadu,   prevádzkový poriadok čistiarne priesakovej vody, skúšobná prevádzka čistiarne 2004 -2006 IPODEC ONYX KROH Banská Bystrica
37. Topvar a.s. Topoľčany – intenzifikácia úpravne vody Dodávka a montáž technológie úpravne vody, skúšobná prevádzka 2005 TOPVAR a.s. Topoľčany
38. Topoľčany – školské hospodárstvo – úpravňa vody Odstraňovanie arzénu a odstraňovanie mangánu Dodávka úpravne vody a montáž technológie úpravy vody, odstraˇ)novanie arzénu 2004 - 2005 HAUGG COOLING s.r.o.
39. Lafranconi – rekonštrukcia bazénu Dodávka rekonštrukcie plaveckého bazénu, montáž technológie 2006 UK Bratislava
40. Haugg Cooling s.r.o. – úpravňa vody Dodávka a montáž technológie úpravne vody 2006 HAUGG COOLING s.r.o.
41. StVaK Klenovec – modernizácia úpravne vody Projekt a dodávka a montáž technológie úpravne pitnej vody Klenovec 2007 ProMinent Slovensko s.r.o
42. SE Nováky CHUV – neutralizácia, návrh technológie Dodávka a montáž technológie neutralizačnej stanice 2007 SE Nováky
43. Ráčkova dolina – návrh technológie, úpravňa vody
Dodávka a montáž technológie úpravne vody
2007 KAMA Žilina
44. Opina – Vrt L – 3
Projekt a dodávka technológie
2007 Hydroconsult s.r.o
45. Dvory nad Žitavou – rekonštrukcia úpravne vody Projekt stavby úpravne pitnej vody DSP, dodávka technológie úpravne pitnej vody, montáž technológie úpravy pitnej vody 2007  
46 Volkswagen Bratislava - čerpacia stanica rekonštrukcia, rekonštrukcia vývev, chemické hospodárstvo, Projekt a dodávka a montáž technológie úpravne vody 2007 SIEMENS s.r.o.
47. Stupava, Dan Club Drava – úpravňa vody Projekt a dodávka úpravne vody, montáž technológie úpravy vody 2007 Dan Club Drava
48. VW Slovakia – úprava vody - zmäkčovanie vody na fluidnom lôžku, spiraktor Dodávka a montáž technológie úpravne vody 2008 Volkswagen Slovakia
49. Čunovo úpravňa pitnej vody – prevádzkovanie vodovodu a servis Prevádzkovanie verejného vodovodu odborne spôsobilou osobou, servis úpravne ovody 2008 SVD G-N Čuňovo
50. Úpravňa vody Klenovec – príprava suspenzie, homogenizácia koagulantu, rýchle miešanie, pomalé miešanie, rekonštrukcia technológie úpravy vody Dodávka a montáž technológie úpravne vody + prevádzkový poriadok + skúšobná prevádzka 2008 ProMinent Slovensko s.r.o.
51. Dubnica, Metalurg Steel – úžitkový vodovod Dokumentácia  rekonštrukcie vodovodu úžitkovej vody pre územné rozhodnutie DUR a stavebné povolenie DSP 2008 EKOSPLUS
52. Slovasfalt – dodávka a montáž technologického zariadenia úpravy vody Dodávka stavby a montáž technológie úpravne vody na kľúč 2008 SLOVASFALT
53. Devínska Nová Ves – vodné plochy, kúpacie jazierko, úprava vody Dodávka a montáž technológie úpravy vody 2009 súkr. osoba
54. Devínska Nová Ves – vodné plochy, bazén, úprava vody, Dodávka a montáž technológie úpravne vody 2009 súkromný investor
55. SAP Ňarad – úpravňa vody Dodávka a montáž úpravne pitnej vody, prevádzkový poriadok úpravne vody, skúšobná prevádzka 2009 STAVOINVESTA DS
56. BVH PZ – Ivánka pri Dunaji – poštové logistické centrum- úpravňa vody, odželezovanie, odmangánovanie, odsoľovanie, odstraňovanie bóru Úpravňa pitnej vody - Realizačný projekt úpravne pitnej vody, dodávka technológie, filtrácia vody, odželezovanie vody, odmangánovanie vody, odstraňovanie bóru, dezinfekcia vody, chemiocké hospodárstvo, čerpacia stanica vody, vodojem, dodávka a montáž 2010 Swietelsky Bratislava
57. ČOV Coca Cola - Bratislava Projekt rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd a prevádzkovanie verejnej kanalizácie odborne spôsobilou osobou 2010 3VSC
58. Pohronský Bukovec - úpravňa pitnej vody, odstraňovanie arzénu Projekt rekonštrukcie úpravne pitnej vody na odstraňovanie arzénu DSP, Dodávka technológie úpravy vody, chemické hospodárstvo 2010 LVS, a.s.
59. Prakovce – úpravňa vody,  rekonštrukcia úpravne vody Dokumentácia  rekonštrukcie úpravne pitnej vody pre územné rozhodnutie DUR a stavebné povolenie DSP 2010 PVPS, a.s.
60. Perlová dolina - úpravňavody, rekonštrukcia úpravne vody Dokumentácia  rekonštrukcie úpravne pitnej vody pre územné rozhodnutie DUR a stavebné povolenie DSP 2010 PVPS a.s.
61. Žakarovce – úpravňa vody, rekonštrukcia úpravne vody Dokumentácia  rekonštrukcie úpravne pitnej vody pre územné rozhodnutie DUR a stavebné povolenie DSP   PVPS a.s.
62. Rekonštrukcia filtračnej stanice odpadovej pracej vody – ENO Nováky Projekt rekonštrukcie čistiarne priemyselnej odpadovej vody DSP, dodávka technológie čistiarne odpadovej priemyselnej vody, lamelová usadzovacia nádrž, chemické hospodárstvo, strojné spracovanie kalov 2010 Slovenské elektrárne