Úprava a využitie vôd

Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. 

  • Úprava vody – úprava pitnej vody, úprava vody pre priemysel, úprava vody úžitkovej
  • Zásobovanie obyvateľstva a priemyselných podnikov kvalitnou pitnou vodu
  • Čistenie priemyselnej vody, odpadovej vody z priemyselných podnikov a dočisťovanie odpadovej vody
  • Využívanie vody pre rekreačné účely, bazény, kúpaliská, aquaparky, plavárne
  • Hydrotechnické stavby – malé vodné elektrárne, využitie HEP (hydroenergetický potenciál), úprava tokov, revitalizácia krajiny
  • Protipovodňové opatrenia, protipovodňové projekty, poldre, hate