Účel klastra


Marketing a propagácia inovatívnych a zelených technológií cezhraničného regiónu

Slovenské republiky a Českej republiky.
 

Poskytovanie servisu a poradenstva pre oblasť inovatívnych a zelených technológií

pre podnikateľské subjekty a širokú verejnosť.
 

Výmena skúseností a know-how, podpora kooperačných vzťahov medzi podnikateľskými

subjektmi, poskytovanie odborných informácií o inovatívnych a zelených technológiách.
 

Zapojenie podnikateľskej sféry, širšej odbornej verejnosti do výmeny poznatkov a skúseností

z oblastí inovatívnych a zelených technológií s podporou a organizovaním konferencií,

seminárov a workshopov.
 

Realizácia nových projektov v oblasti inovatívnych a zelených technológií.