Stratégia energetiky

Stratégia

-          Zvýšenie podielu investícií do projektov trvalo udržateľnej energie

           v nadchádzprogramovom období 2014-2020

-          Využívanie štrukturálnych fondov prostredníctvom Operačného programu

           Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

-          Zvyšovanie energetickej efektívnosti a zvýšenie využívania OZE

-          Zníženie tvorby emisií

-          Energie zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby ale

           aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

-          racionálne, citlivé, efektívne a regionálne diferencované využívanie

           obnoviteľných zdrojov