Stanovy


 

 

Stanovy Slovenskej Asociácie Životného Prostredia

 

I.

Všeobecné ustanovenia

 

Názov, sídlo:

Slovenská Asociácia  Životného Prostredia (ďalej v skratke SASŽP)

Saratovská 16, 841 02 Bratislava IV

 

II.

Územná pôsobnosť

 

Činnosť SASŽP je po celom území všetkých štátov Európskej únie

 

III.

Predmet, cieľ a účel SASŽP

 

A.

 1. SASŽP je dobrovoľné spoločenstvo podľa zákona č. 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov znení neskorších predpisov zákona č. 62/1993., ktorého členmi sa môžu stať fyzické a právnické osoby, združenia (právnické osoby) a podnikajúce fyzické a právnické osoby, živnostenské spoločenstvá podľa zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, inštitúcie a fyzické osoby so záujmom v odbore a ich činnosť súvisí, alebo môže byť využitá v oblasti ochrany a obnovy životného prostredia.
 2. SASŽP je zostavená za účelom riešenie vnútornej i vonkajšej problematiky, ktorej spoločné riešenie je ekonomicky výhodné, spoločensky prospešné a racionálne. Prispieva k rozvoju riešenia danej problematiky.
 3. SASŽP nevyvíja žiadnu politickú alebo náboženskú činnosť.

 

Cieľom asociácie je:

 1. Zaisťovať a vytvárať podmienky pre zavedenie moderných, odborne špičkových a ekologických systémov pre ochranu a obnovu životného prostredia.
 2. Vytvárať podmienky pre prehlbovanie profesijnej poctivosti v rámci vzájomných vzťahov medzi členmi.
 3. Organizovať, zaisťovať alebo poskytovať hospodársku, právnu alebo inú pomoc členom.
 4. Vytvárať priestor pre otvorenú, účelnú, odbornú a konštruktívnu diskusiu.
 5. Presadzovať a chrániť profesijnú etiku, hospodárske a právne záujmy členov na území SR. Účinne spolupracovať s hospodárskymi komorami, štátnymi úradmi, poľnohospodárstvom i priemyslom, spotrebiteľmi a odbornými skupinami v členských štátoch Európskej únie.
 6. Spracovávať odborné informácie z Európskej únie aj z ostatných štátov.
 7. Vytvárať kvalifikačné a prestížne podmienky k získavaniu nových členov

 

 

B. Na úseku výučby a výchovy

 1. Spolupracovať so štátnymi a súkromnými vzdelávacími inštitúciami.
 2. Umožňovať praktickú činnosť študentom odborných škôl za účelom získania praktickej kvalifikácie.
 3. Systematicky využívať všetky skúsenosti pre rozvoj odboru.
 4. Presadzovať a garantovať seriózne jednanie členov ako voči sebe navzájom, tak vo vzťahu vonkajšiemu okoliu.
 5. Usporadúvať odborné školenia v spolupráci so spoločnosťami, odbornými organizáciami a pod.
 6. Podporovať odborné diskusie a spracovávať ich obsah a prípadne ich zverejňovať.
 7. Vydávať tlačoviny vo svojom odbore.

 

C. Na úseku hospodárskej činnosti

 1. Účelne pôsobiť pri presadzovaní a zaisťovaní systémov a ich odborných riešení.
 2. Kolektívne riešiť vzťahy s dodávateľmi a výrobcami.
 3. Podporovať spoluprácu s vedeckými ústavmi, projektantami a realizátormi.

 

IV.

Členstvo a vznik členstva SASŽP

A. Riadne členstvo

 1. individuálne – fyzické osoby
 2. firemné – právnické osoby
 3. spolkové – združenia právnických a fyzických osôb

 

Riadnym členom sa môže stať každé združenie či spoločenstvo, založené podľa zákona č. 83/1990 Zb,  pokiaľ súhlasí s predmetom, cieľom a účelom SASŽP a podujme sa dodržiavať všetky povinnosti riadneho člena.

 

Vznik riadneho členstva

 1. Žiadosť o členstvo musí byť podaná písomnou formou k rukám Rady SASŽP.
 2. Žiadateľ je povinný podať o sebe pravdivé informácie a k žiadosti o prijatie priložiť výpis zo živnostenského registra (fyzická osoba), z obchodného registra (právnická osoba), uznať bez výhrady stanovy SASŽP, uhradiť vstupný poplatok a platiť pravidelne ročné príspevky v stanovenej lehote.
 3. Žiadateľ o členstvo je povinný priložiť k žiadosti o prijatie odporučenia člena  SASŽP
 4. Prihlášky nových členov posudzuje a prejednáva Rada SASŽP. Člen môže byť z SASŽP vylúčený, pokiaľ sa zistí, že uvedené informácie neodpovedajú pravde alebo sú úmyselne neúplné.
 5. Člen sa môže proti vylúčeniu odvolať k Rade SASŽP.

 

B. Sympatizant

 1. Sympatizantom sa môže stať združenie, inštitúcia, právnická a fyzická osoba, občan. Všetci, čo sympatizujú s predmetom a cieľmi SASŽP. Sympatizant je registrovaný v SASŽP ako čakateľ na schválenie riadneho členstva, ktorého status vzniká dňom podania žiadosti o riadne členstvo a zaniká dňom schválenia členstva alebo dňom odvolania žiadosti o členstvo.
 2. Na sympatizanta sa nevzťahujú povinnosti členských poplatkov po dobu maximálne jedného roka od termínu registrácie (podania žiadosti o riadne členstvo) alebo do schválenia riadneho členstva. Po uplynutí lehoty jedného roka sa vzťahuje na sympatizanta povinnosť uhrádzať členské poplatky.

 

C. Čestné členstvo

 1. Čestné členstvo sa udeľuje ako prejav úcty.
 2. Na čestných členov sa nevzťahujú povinnosti  spojené s platením členských poplatkov.
 3. Čestné členstvo sa vzťahuje aj na zakladajúce osoby, výkonného manažéra a prezidenta, viceprezidentov a členov rady počas ich funkčného obdobia.

 

Zánik členstva

 1. Vystúpenie člena z SASŽP. Písomné oznámenie o vystúpení člena z SASŽP adresuje  Rade SASŽP. Členstvo v SASŽP zaniká dohodou.
 2. Úmrtím člena – fyzickej osoby.
 3. Zánikom člena – právnickej osoby.
 4. Vylúčením člena. O vylúčení člena na základe porušenia povinností člena SASŽP alebo konania proti záujmom SASŽP rozhoduje Rada SASŽP. Členstvo v SASŽP zaniká dňom rozhodnutia Rady SASŽP.
 5. Zánikom členstva zaniká právo užívať ochrannú známku SASŽP, označenie člena SASŽP a ostatné práva člena.
 6. Zánikom SASŽP zanikajú všetky členstvá.

 

V.
Práva a povinnosti členov


A. Každý člen SASŽP má rovnaké práva.
Má právo:

 1. Na aktívnu ochranu svojich obchodných záujmov, pokiaľ sú tieto v súlade so stanovami SASŽP.
 2. Môže uplatniť nárok na pomoc pri riešení konkrétnych problémov medzi členmi a úradmi.
 3. Voliť a byť volený do orgánov SASŽP.
 4. Má jeden hlas bez ohľadu na veľkosť alebo množstvo pobočiek.
 5. Byť aspoň 1x za rok oboznámený s revíznou správou SASŽP.
 6. Aktívne sa podieľať na činnosti SASŽP, zúčastňovať sa akcií v Európskej únii a v ostatných štátoch.
 7. Používať vedľa svojho označenia názov „Člen Slovenskej asociácie  Životného prostredia“ alebo „Člen SASŽP“ a ochrannú známku SASŽP.
 8. Podporovať asociáciu SASŽP  v podobe 2% z daní  fyzických osôb alebo 1,5% (2%) z daní právnických osôb.


B. Člen má povinnosť:

 1. Dodržiavať stanovy a riadiť sa rozhodnutím  Rady SASŽP.
 2. Platiť členské príspevky.
 3. Aktívne sa podieľať na plnení úloh SASŽP.
 4. Propagovať ciele a úlohy SASŽP a vedome nepoškodzovať povesť SASŽP.
 5. Oznámiť Rade SASŽP zmeny (mena, adresy, zmenu spoločníkov, vedení, zmenu štruktúry, atď.).
 6. Člen asociácie súhlasí so spracovaním svojich údajov z členskej prihlášky zo strany asociácie a so zasielaním elektronických informácií od SASŽPv súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa niektorých službách informačnej spoločnosti a spracovaním a použitím poskytnutých osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely SASŽP a informácie o službách a produktoch tretích strán, ktoré sú s SASŽP v zmluvnom vzťahu. Člen asociácie poskytuje tieto údaje dobrovoľne a je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať.Má právo na prístup k svojim osobným údajom, požiadať o vysvetlenie a prípadné odstránenie vzniknutého stavu, najmä uskutočnenie opravy, doplnenie či likvidáciu jeho údajov.
   

VI.
Orgány SASŽP

 

A. Orgánmi SASŽP sú:

 1. Členská schôdza
 2. Rada SASŽP
   

B. Rada SASŽP môže na zaistenie svojej činnosti vytvárať odborné sekcie.


C. Voľby v rámci SASŽP a spôsob hlasovania určuje schválená volebná rada, ktorú odsúhlasí Rada SASŽP


VII.
Členská schôdza

A. Členská schôdza je orgánom SASŽP.
 

B. Do právomoci Členskej schôdze patrí najmä:
 

 1. Pripomienkovať správy Rady SASŽP o činnosti SASŽP.
 2. Predkladať návrhy týkajúce sa hospodárenia SASŽP.
 3. Predkladať zlepšovacie návrhy týkajúce sa používania nových technológií.
 4. Predkladať zlepšovacie návrhy zmien činností v zmysle cieľov SASŽP.
 5. Predkladať návrhy na odborné komisie.

 

C. Členskú schôdzu zvoláva Rada SASŽP podľa potreby, najmenej však 1x ročne.
 

D. Mimoriadna Členská schôdza musí byť zvolaná na požiadanie aspoň 1/3 členov SASŽP.
 

E. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina     registrovaných členov. Rozhodnutie Členskej schôdze je schválené, ak pre neho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 

F. Rozhodnutie Členskej schôdze je záväzné pre riadnych členov, sympatizantov i čestných členov SASŽP.


VIII.
Rada SASŽP

 

 1. Rada SASŽP  riadi činnosť SASŽP. Rada má 7 členov. Rada sa skladá z 3 stálych zakladajúcich členov, prezidenta asociácie,  a 3 členov, ktorí sú  volení Členskou schôdzou na dobu desiatich rokov na základe nominácie prezidenta.Ich volebné obdobie však neskončí skôr, ako dôjde k zvoleniu nových členov Rady SASŽP. Opätovné zvolenie je možné. Prvých členov Rady SASŽP, prezidenta a dvoch viceprezidentov, volia zakladajúci členovia SASŽP.
   
 2. Rada:
 3. Rozhodovať o základných otázkach, programu a činnosti SASŽP.
 4. Prijímať a meniť stanovy.
 5. Voliť a odvolávať prezidenta a dvoch viceprezidentov.
 6. Rozhodovať 2/3 väčšinou o zániku asociácie a likvidácii majetku, keď nebude prechádzať na právneho nástupcu.
 7. Prejednávať a schvaľovať zásady hospodárenia SASŽP a rozpočet SASŽP na bežný rok.
 8. Prejednávať a schvaľovať výsledky hospodárenia SASŽP za predchádzajúci rok.
 9. Stanoviť hlavné úlohy asociácie.
 10. Zriaďuje a ruší funkciu manažéra a menuje ho. Manažér  riadi a zodpovedá za každodennú prevádzku SASŽP, realizuje úlohy, ktoré mu uloží Rada SASŽP a zabezpečuje hospodárenie SASŽP a plnenie všetkých povinností stanovenými právnymi predpismi. Manažér je k SASŽP v pracovnom alebo obdobnom pomere.
 11. Pre potreby členov SASŽP zriaďuje a ruší odborné sekcie.
 12. Najmenej 1x do roka zvoláva Členskú schôdzu a pripravuje podklady pre ich rokovanie.
 13. Rada SASŽP je riadiacim orgánom asociácie, svojou činnosťou sa jej zodpovedá aj Členská schôdza. Rada sa schádza minimálne šesťkrát ročne. Konanie rady môže byť uskutočnené s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
 14. Rada SASŽP koordinuje a riadi činnosť SASŽP vrátane vecí spadajúcich do pôsobnosti Členskej schôdze.
 15. Rada SASŽP rozhoduje o vzniku či zániku členstva.
   

C. Funkcia členov Rady je čestná.
 

D. Rada SASŽP môže menovať zaslúžilého člena asociácie čestným prezidentom, čestným viceprezidentom alebo čestným členom asociácie. O tomto menovaní informuje Členskú schôdzu.

 

E. Rozhodnutie rady SASŽP je právoplatné, ak pre neho hlasuje nadpolovičná väčšina členov rady.
 

F. Rozhodnutie rady SASŽP je záväzné pre, riadnych členov, sympatizantov i čestných členov SASŽP.

 

IX.
Prezident SASŽP

A. Prezident SASŽP zastupuje asociáciu navonok a koná jej menom.


B. Prezident asociácie zvoláva a riadi konanie Rady SASŽP a vykonáva ďalšiu činnosť, ktorú mu stanoví uznesenie Členskej schôdze alebo Rady SASŽP.

 

C. V dobe neprítomnosti zastupuje prezidenta jeden z viceprezidentov z výnimkov hlasovania v Rade SASŽP. Hlasovanie v mene prezidenta môže v Rade SASŽP vykonávať ním poverená osoba.

 

D. Podpisovanie za SASŽP sa deje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu SASŽP pripojí svoj vlastnoručný podpis prezident a člen Rady SASŽP.

 

 

X.
Hospodárenie SASŽP

A. Hospodárenie SASŽP sa riadi všeobecne platnými predpismi.


B. Finančné prostriedky získava:

 1. Jednorázovými vstupnými príspevkami.
 2. Ročným príspevkom členov.
 3. Zmluvnými príjmami z čestného členstva podľa dohody.
 4. Z darov a iných venovaní.
 5. Z činnosti asociáce na úhradu nákladov asociáce ( napr. výstavy, kongresy, semináre, prednášky, konferencie, atď. )
 6. Z darov v podobe 2% z daní  fyzických osôb a/alebo 1,5% (2%) z daní právnických osôb registrovaných v SASŽP ako riadny člen, sympatizant alebo čestný člen.
 7. Z darov v podobe 2% z daní  fyzických osôb a/alebo 1,5% (2%) z daní právnických osôb neregistrovaných v SASŽP.


XI.
Zánik SASŽP

A. Dobrovoľným rozpustením.

B. Právoplatným rozhodnutím MV SR o rozpustení SASŽP.

V prípade zániku rozhodne o spôsobe vysporiadania a záväzkoch SASŽP Rada SASŽP.
 


 

XII.
Platnosť stanov

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia Rady SASŽP a prípadné zmeny musia byť zaregistrované na MV SR.