Rozvoj Inovačných a zelený technológií

 

Zelené technológie sú také technológie, ktoré sa  vyznačujú inovatívnosťou,

redukciami nákladov, znižovaním výrobnéhoa prevádzkového odpadu, dizajnom,

možnosťami ich regenerácie a opätovnou využiteľnosťou.

Program je rozčlenený do šiestich hlavných kapitol

- Analýza SEA regiónu

- SWOT analýza JMK, ZK, MSK,

- Globálne a regionálne trendy,

- Koncepčné dokumenty

- Finančné nástroje

- Strategická časť.

 

1/ Obsah kapitoly Analýza SEA

  - kvalita ľudských zdrojov,

  - štruktúra a efektívnosť ekonomiky,

  -  kvalita a cena pracovnej sily,

  - zhodnotenie vybraných makroekonomických ukazovateľov,

   - vzdelávanie,

  - kvalita životného prostredia a pod


2/ SWOT analýza definuje v štyroch kvadrantoch

  - silné stránky,

  - slabé stránky,

  - príležitosti

  - ohrozenia.

   Súčasťou tejto časti sú tiež podnikateľské a investičné príležitosti
 

3/ Globálne a regionálne trendy zhodnocuje trendy v oblasti zelených

    technológií v globálnom meradle, ako aj strategické dokumenty

    medzinárodných organizácií prijatých v tejto súvislosti.

    V osobitných častiach budú posúdené aj zelené zákazky a green marketing.
 

4/ Koncepčné dokumenty - analyzovanie prehľadu dokumentov ministerstiev

   Slovenskej republiky, legislatívy SR a EÚ vo vzťahu k zeleným technológiám

   a konceptu zelenej ekonomiky.
 

5/ Finančné nástroje -  vypracovanie prehľadu finančných prostriedkov, ktoré pre

    zelené echnológia poskytuje SR a EÚ
 

6/ Strategická časť - definovannie stratégie so zameraním na oblasť zelených

   technológieí definovanie aktivít s merateľnými ukazovateľmi a definovanie

   financovania pre obdobie 2014 - 2020.