Prihláška za člena


Slovenská asociácia životného prostredia
Hurbanova 609/42,901 01 Malacky , IČO : 42 262 861


Prihláška za člena

1. Meno, Priezvisko, titul    ...........................................................................

2. Povolanie, profesia         ...........................................................................

3. Dátum narodenia            ...........................................................................

4. Adresa                          ...........................................................................

5. Telefón, mobil                 ..........................................................................

6. e-mail                            ...........................................................................


Týmto žiadam o prijatie za člena SASŽP. Vyhlasujem, že stanovy SASŽP dobre poznám a som informovaná/ý o členskom poplatku.

Súhlasím so spracovaním a evidenciou údajov a informácií uvedených v tejto prihláške výlučne pre vnútorné potreby SASŽP.

 


V ................... dňa .................                                  ........................................
                                                                                            podpis

Poznámka k prihláške:

Na základe vašej žiadosti vám bude udelený písomný súhlas o vašom prijatí a poradové číslo, pod ktorým budete vedený v zápisniciach z valných zhromaždení SASŽP.

Údaje o vašej osobe (okrem mena a priezviska) sú internou záležitosťou občianskeho združenia.

Svojím podpisom súhlasím s ich spracovaním.

kontaktná adresa  na zaslanie prihlášky : saszp.mikleticova@gmail.com

alebo na adresu spoločnosti : SASŽP , Hurbanova 609/42, 901 01 Malacky