Regionálny operačný program

Regenerácia sídel ROP - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami

Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel

Dátum platnosti: od 31. 1. 2013 do 30. 9. 2013

Kód vyzvy: ROP-4.1c -2013/01

Výzva ROP 4.1c-2013_01.doc

Vzor Žiadosť o NFP 4.1c ROP 2013_01.doc

Opis projektu 4.1c ROP 2013_01.xls

FA - 4.1c ROP 2013_01.xls

Ciselnik opravnenych vydavkov 4.1c ROP 2013_01.xls

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP.doc

http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=44&page=1