Protipovodňové opatrenia

Návrh protipovodňových opatrení povodia toku Žitava  po preložku do toku Nitra

 

Systémové riešenie predpokladá vypracovať komplexný projekt celého úseku, hlavne :

1.    Návrh opatrení v hornej časti toku Žitava

1a   Prítok - Čerešňový potok

1b   Prítok - Potok Drevenica

1c   Prítok – Hostiansky potok  

2.    Protipovodňová ochrana  mesta Vráble

3.    Protipovodňová ochrana obcí -Jedľové Kostoľany, Maňa, Obyce, Vlkas – tok Žitava

4.    Protipovodňová ochrana obce Hul – tok Liska

5.    Projekt v rámci chráneného vtáčieho územia Žitavského Luhu

6.    Doplňujúce opatrenia na ostatných úsekoch toku Žitava

           

V predmetnom projekte v systéme opatrení ochrany územia pred povodňami by mali

byť zohľadnené:

1.  Návrhy ochrany prírody a  Slovenskej ornitologickej spoločnosti v rámci chráneného

     územia Žitavský Luh

2.  Prednostne uplatňované opatrenia protipovodňovej prevencie najmä plošné:

-          protierózne opatrenia

-          vodozádržné opatrenia

-          protipovodňové zátarasy

-          ako aj iné preventívne vodohospodárske opatrenia na znižovanie rizík

            povodní

 -    spôsob výrubu a výsadby lesov

 -    spôsob obrábania pôdy na dlhšie obdobie

3.  Súbežne  opatrenia, ktoré zabezpečia pripravenosť pre prípad výskytu povodne

    najmä:

-          povodňové plány

-          vymedzenie záplavových území

4.  Sekundárne uplatňované opatrenia na zvýšenie ochrany majetku a osôb,

     tam kde už nie je možné zvýšenie ochrany opatreniami protipovodňovej prevencie

     a hrozia rozsiahle  hospodárske škody, dobudovanie zariadení na ochranu územia

     v čase povodne:

-       dočasné retenčné plochy, suché poldre a objekty na riadené vypúšťanie

         vody do záplavového územia

-       v nevyhnutnej miere aj líniové objekty

5. Opatrenia proti vodnej erózii / bahno /

Vodohospodárske riešenie súvisí s organizačno – agrotechnickými opatreniami, ktoré

zabezpečuje

príslušné družstvo v rámci osevu.  

Z hľadiska celkového riešenia sa navrhujú nasledovné organizačno– agrotechnické

opatrenia :

- v priestore na poľnohospodársky obrábanej pôde využiť na šírku do 40 m  protierózny

   účinok plodín -  navrhujeme plodiny po celú dobu vegetácie / ďateloviny, lucerna / 

- využiť pásové pestovanie plodín po vrstevnici a zdrsňovanie pôdneho povrchu

- plytké rigoly

 

Vypracoval : Ing. Garan Jozef