Protipovodňová ochrana

 

 

Protipovodňová ochrana

Projektová a inžinierska činnosť

Pre realizáciu preventívnej povodňovej ochrany je potrebné zabezpečenie potrebných podkladov / zameranie lokality, podklady o prietokoch, geológia / a následne vypracovanie štúdie, dokumentácie, vrátane inžinierskej činnosti pre územné a stavebné povolenie začiatočných malých povodiach drobných tokov (pre správcov horných častí tokov – SVP, Lesy SR, urbariát, obce).

Riešenie vo forme štúdie, dokumentácie pre územné rozhodnutie alebo priamo pre stavebné povolenie, vypracujeme na základe objednávky s tým, že dokumentácia bude zohľadňovať systémové riešenie komplexnej ochrany a zníženia rizík pred povodňami, vrátane návrhov na prevenciu horných úsekov tokov od začiatku povodia smerom dole.

Protipovodňová ochrana - Systémové riešenie horných úsekov

Systémové riešenie komplexnej ochrany a zníženia rizík pred povodňami, vrátane návrhov na prevenciu horných úsekov tokov od začiatku povodia smerom dole neexistuje ( ostatné drobné vodné toky sú v dĺžke 18 717 km ).

Chýba kategorizácia horných častí tokov, potokov a územia podľa rizík a hore uvedené systémové riešenie.

V štúdiách a projektoch v systéme opatrení ochrany územia pred povodňami by mali byť zohľadnené:

1. prednostne uplatňované opatrenia protipovodňovej prevencie najmä plošné:

- proti erózne opatrenia, vodozádržné opatrenia

- spôsob výrubu a výsadby lesov

- spôsob obrábania pôdy na dlhšie obdobie

2. súbežné uplatňované opatrenia na zvýšenie ochrany majetku a osôb tam, kde už nie je možné zvýšenie ochrany opatreniami protipovodňovej prevencie a hrozia rozsiahle hospodárske škody, dobudovanie zariadení na ochranu územia v čase povodne:

- dočasné retenčné plochy, suché poldre a objekty na riadené vypúšťanie vody do záplavového územia

- v nevyhnutnej miere aj líniové objekty

3. sekundárne opatrenia, ktoré zabezpečia pripravenosť pre prípad výskytu povodne najmä:

- povodňové plány

- vymedzenie záplavových území

Protipovodňová ochrana náklady

Hlavné náklady súvisiace s realizáciou opatrení protipovodňovej ochrany a prevencie horných úsekov pozostávajú:

-  z nákladov na prípravu štúdií, plánov a projektov pre územia nad obcami

-  z nákladov na  realizáciu opatrení protipovodňovej prevencie na území obcí podľa schválenej projektovej dokumentácie

-  z nákladov na údržbu realizovaných opatrení v území

Referencie protipovodňová ochrana

V poslednom období sme vypracovali projekty:

Protipovodňová ochrana Senica - Kunov

V júni 2009 sa Senicou a okolím prehnala prívalová búrka, ktorá počas jej trvania zaplavila mestskú časť Senica – Kunov. Primátor mesta Senica zabezpečil projekt, ktorý vypracovala naša spoločnosť a následne sa podľa neho realizovali navrhované úpravy nad Kunovom.

Protipovodňová ochrana- Štátne lesy TANAP - Vysoké Tatry

Zvážnice a lesné cesty – v roku 2010 bol vypracovaný projekt protipovodňovej ochranypre 6 obvodov, lokalít:

  • ProtipovodňováochranaTatranská Lomnica
  • Protipovodňová ochranaVyšné Hágy
  • Protipovodňová ochranaMatliare
  • Protipovodňová ochranaChotárny potok
  • Protipovodňová ochranaJamy
  • Protipovodňová ochranaHuncovské a
  • Protipovodňová ochranaBrezovka - Protipožiarne nádrže a protipožiarne lesné cesty