Projektová a inžinierská činnosť

proljet%20cinnost

 

Pre realizáciu preventívnej povodňovej ochrany je potrebné zabezpečenie

potrebných podkladov

/ zameranie lokality, podklady o prietokoch, geológia /

a následne vypracovanieštúdie, dokumentácie, vrátane inžinierskej činnosti

pre územné a stavebné povolenie začiatočných malých povodiach drobných

tokov (pre správcov horných častí tokov – SVP, Lesy SR, urbariát, obce).

 

Riešenie vo forme štúdie, dokumentácie pre územné rozhodnutie alebo

priamo pre stavebné povolenie vypracujeme na základe objednávky s tým,

že dokumentácia bude zohľadňovať systémové riešenie komplexnej ochrany

a zníženia rizík pred povodňami, vrátane návrhov na prevenciu horných

úsekov tokov od začiatku povodia smerom dole.

Projektová a inžinierska činnosť

Protipovodňová ochrana - Systémové riešenie horných úsekov

Systémové riešenie komplexnej ochrany a zníženia rizík pred povodňami,

vrátane návrhov na prevenciu horných úsekov tokov od začiatku povodia

smerom dole neexistuje ( ostatné drobné vodné toky sú v dĺžke 18 717 km ).

Chýba kategorizácia horných častí tokov, potokov a územia podľa rizík

a hore uvedené systémové riešenie.

V štúdiách a projektoch v systéme opatrení ochrany územia pred povodňami

musia byť zohľadnené:

1. prednostne uplatňované opatrenia protipovodňovej prevencie najmä

  plošné:

- proti erózne opatrenia,

- vodozádržne opatrenia

- spôsob výrubu a výsadby lesov

- spôsob obrábania pôdy na dlhšie obdobie

2. súbežné uplatňované opatrenia na zvýšenie ochrany majetku a osôb tam,

  kde už nie je možné zvýšenie ochrany opatreniami protipovodňovej

  prevencie a hrozia rozsiahle hospodárske škody, dobudovanie zariadení

  na ochranu územia v čase povodne:

- dočasné retenčné plochy, suché poldre a objekty na riadené vypúšťanie

  vody do záplavového územia

- v nevyhnutnej miere aj líniové objekty

3. sekundárne opatrenia, ktoré zabezpečia pripravenosť pre prípad výskytu

  povodne najmä:

- povodňové plány

- vymedzenie záplavových území

 

Protipovodňová ochrana – náklady

Hlavné náklady súvisiace s realizáciou opatrení protipovodňovej ochrany

a prevencie horných úsekov pozostávajú:

-  z nákladov na prípravu štúdií, plánov a projektov pre územia nad obcami

-  z nákladov na  realizáciu opatrení protipovodňovej prevencie na území

   obcí podľa schválenej projektovej dokumentácie

-  z nákladov na údržbu realizovaných opatrení v území