Energetika pre SŠ

 

Prepojenie praxe na vzdelávací systém SŠ pri aplikácii vedomostí z oblasti energetiky,

obnoviteľných zdrojov, znižovaní energetickej náročnosti a znižovania tvorby emisií

V rámci operačného programu Vzdelávanie pre podporu úrovne vzdelávania a výchovy

mladej generácie v úzkom prepojení na potreby praxe do budúcnosti je potrebné zabezpečiť

a zvýšiť vedomostnú úroveň v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, znižovania emisií

a zvýšenia efektívneho využívania palív a energií.

Pre  zabezpečenie a podporu vzdelávania v tejto oblasti by bolo možné využiť zdroje EU

zo štrukturálnych fondov.

Operačný program Vzdelávanie je vhodný na riešenie uvedených potrieb, kde by bolo možné

zapojiť stredné školy, neziskové a profesijné organizácie, prípadne súkromný sektor

z oblasti energetiky.

Formou lektorskej činnosti či už v rámci výučby enviro výchovy a mimoškolskej

činnosti je možné zabezpečiť proces výučby a lektorských aktivít.

Aktívnym zapájaním študentov do rôznych propagačných aktivít formou projektov

až po priamu prezentáciu získaných vedomostí na verejnosti, je možné dosiahnuť

efekt šírenia informácií a cez motiváciu študentov vo forme  prezentácie ich činnosti

v médiách, či už celorepublikového charakteru alebo na lokálnej úrovni dosiahnuť

zviditeľnenie jednotlivých škôl a merateľnosť výsledkov a trvalú udržateľnosť ako systému,

ktorý by sa stal súčasťou vyučovacieho procesu a školských aktivít.

V spolupráci s mestami a obcami na spoločných aktivitách vytvoriť priestor na spoluprácu

na komunálnej úrovni s priamym vplyvom na komunálnu politiku.

Zapojením škôl do uvedenej aktivity, je možné zabezpečiť priblíženie sa praxe

k vyučovaciemu procesu, kde by sa priamo odborníci z praxe zapojili do procesu vzdelávania

študentov a pedagogických pracovníkov a v prípade zapojenia sa súkromných a štátnych

spoločností, bude možné upraviť celý proces pre výlučné potreby konkrétneho zamestnávateľa

takto vzdelanostne pripravených študentov.

Prínosy celého projektu:

1.     rozšírenie vedomostí z oblasti energetiky, využívaní obnoviteľných zdrojov,

        znižovaní energetickej náročnosti a znižovaní tvorby emisií

2.     získavanie praktických poznatkov a skúseností

3.     priblíženie vyučovacieho procesu požiadavkám praxe

4.     výchova pedagogických pracovníkov k požiadavkám výučby energetiky

        a súvislostí s tým spojených