Predstavenie asociácie

A/ Úvod :

SASŽP je odborné spoločenstvo fyzických a právnických osôb, ktorých cieľom je zaisťovať a vytvárať podmienky pre zavedenie moderných, odborne špičkových a ekologických systémov v národnom hospodárstve.

Poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti ochrany a  zlepšenia kvality životného prostredia.

Našimi členmi sú významní odborníci z akademickej aj podnikateľskej sféry - od vody až po alternatívnezdroje energií.

B/ Predstavenie Slovenskej asociácie životného prostredia.

Ako vznikla úvaha založiť asociácie životného prostredia.

V uplynulom v programovacom období na roky 2006 - 2013 neboli temer žiadne súkromne subjekty - firmy tzv. oprávnenými žiadateľmi dotácií z fondov EU na ich činnosť a projekty.

Aby sme mohli získať dotácie na investične náročné projekty napr. protipovodňovej ochrany pre mesta a obce bolo potrebné založenie nového a takého právneho subjektu, ktorý je oprávnený vypracovávať projektové žiadosti o dotácie z fondov EU - v našom prípade išlo o založenie asociácie.

Pretože asociácia, ako právny subjekt je tzv. oprávneným žiadateľom dotácií.

Po konzultáciách sme dospeli k názvu Asociácia životného prostredia.

Taký názov nám umožňuje temer neobmedzenú orientáciu na tvorbu vzdelávacích a aj investičných projektov zameraných na ochranu, obnovu a skvalitnenie životného prostredia, vrátane protipovodňových opatrení.

Z uvedeného dôvodu sme pred vyše dvomi rokmi založili Slovenskú, Českú a aj Európsku asociáciu životného prostredia.

Slovenská asociácia má celorepublikové zameranie, česká asociácia je orientovaná na pôsobenie v Juhočeskom kraji.

C/  Našou snahou je

Sústrediť tých najlepších odborníkov z akademickej aj podnikateľskej sféry z vybraných oblastí ochrany a zlepšovania životného prostredia a enviromentalistiky za účelom vzdelávania a zvyšovania vedomia/ aj právneho / občanov oblasti životného prostredia, 

Vytvoriť priestor pre vyjadrenie názorov a názorovú polemiku odbornej a širokej verejnosti na riešenie problémov pri ochrane životného prostredia 

Umožniť každému občanovi aby našim prostredníctvom poukázal na znečistenie životného prostredia, ako aj na možnosti nápravy,

Prezentovať a informovať verejnost o nových riešeniach a technológiách určených na ochranu životného prostredia

D/ Naše priority sú:

Realizovať projekty v oblasti environmentálneho vzdelávania a investičné projekty v oblasti ekologických technológií

Environmentálne vzdelávanie - prepojenie škôl s praxou, s podnikateľskou sférou 

Spolupráca s obcami, s podnikateľskými subjektami, so školami - aj v rámci cezhraničnej spolupráce

Poskytovanie konzultácií, ekologické poradenstvo

Nadväzovať medzinárodné kontakty,  

Výmena poznatkov a skúseností z oblasti inovatívnych a zelených technológií organizovaním konferencií, seminárov a workshopov,seminárov, kurzov, školení, diskusií, výstav

Rrealizácia nových projektov v oblasti inovatívnych technológií

Environmentálne vzdelávanie.

Podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

Poskytovať informačné služby v oblasti ochrany a  zlepšenia kvality životného prostredia.

E/ Našou snahou je do riešení zapojiť obce, podnikateľské subjekty, školy a vedu a výskum - aj v rámci cezhraničnej spolupráce.

F/ Naše vybrané aktivity a prednosti

Špičková odborná lektorská a členská základňa

Už viac ako dvojročná existencia, čo je veľmi často podstatnou podmienkou pre získanie dotácií,

Po dlhom schvalovacom procese v členských krajinách EU máme k dispozícií aj Európsku asociáciu životného prostredia zaregistrovanú na Ministerstve vnútra ČR so sídlom : http://www.zamekusobi.cz/,

Zadefinovane unikátne vzdelávacie témy,

Vlastný časopis Eko-bio enviro,

Vypracovanú krásnu prezentáciu / aj v nemeckom jazyku / pre cezhraničnú spoluprácu /,

Pripravené významné investičné vodohospodárske projekty,

Pripravené investičné energetické projekty,

V rámci cezhrančnej spolupráce SK - ČR a spolupráce s ČR dohodnutá spolupráca na celkovej gescií príprav a realizácií projektov

s Krajskou hospodárskou komorou Jihomoravského kraja : http://www.khkjmk.cz/

so Zeleným klastrom: http://www.zelenyklastr.cz/klastr

s Okresnou hospodárskou komorou Hodonin : http://www.ohkhodonin.cz/  na na projekte nadnárodnej spolupráce Dunaj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube.

s prof. doc. Dr. Ing. Miloslavom Šlezingerom, vedúcim Ústavu inženýrských staveb, Mendelová univerzita v Brně na projektoch tvorby a ochrany krajiny

s Krajským úradom Jihočeského kraja : http://www.kraj-jihocesky.cz/926/granty_fondy_eu.htm

Dohodnutá spolupráca  s prof. Ing. Milan Dadom, PhD. dekanom  Elektrotechnickej fakulty  Žilinskej univerzity

V oblasti energetiky dohodnutá spolupráca

s Českou technologickou platformou : http://www.smartgridcz.eu/,

so spoločnosťou Energiepark Bruck/Leitha v Ralúsku : http://www.energiepark.at/start.html,

s portálom Energie pre Vás : http://energieprevas.sk/

Dohodnutá spolupráca s médiami

Spolupráca s viacerými významnými subjektami z podnikateľského prostredia v SR a v ČR

Pristúpenie asociácie k Národnej platforme Dohovoru primátorov a starostov: http://www.unia-miest.sk/

Spolupráca s internetovým magazínom Globalmagazín :www.globalmagazin.sk

Spolupráca s  Envirofilmom: http://www.envirofilm.sk

Spolupráca s Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SRhttp://www.cvtisr.sk/