pre verejnosť


Publikovať

na našich www stránkach  pre našich členov, pre verejnosť

a ďalších  záujemcov  informačné materiály o novinkách v oblastiach:

- ekológia,

- environmentalistika

- eko inovácie

- dotácie pre životné prostredie

 

Usporiadávať

školenia, semináre, workshopy

 

Napomáhať

prí získavaní dotácií pre oblasť ochrany a vylepšovania

životného prostredia