pre euroregióny

Pripravujeme:

Komplexný program protipovodňovej ochrany

Systém včasného varovania pred povodňami, požiarmi a inými mimoriadnými udalosťami

.........................................................................................................................................................................

Informácie:

http://www.kge.zcu.cz/veda/konference/prispevky/jedn/HALA.htm

...................................................................................................................................

Kontakty

Euroregióny

Po vzniku Slovenskej republiky sa cezhraničná spolupráca miestnych orgánov verejnej správy uskutočňovala neformálnym spôsobom. Vznikajúce euroregionálne združenia – euroregióny, zahŕňajúce územia presahujúce rozlohu Slovenskej republiky a zvlášť vstup obcí a miest i orgánov miestnej štátnej správy do cezhraničného združenia, nemali v tom období jasné vymedzenia právneho rámca. V roku 1999 vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky metodický pokyn na registráciu záujmových združení právnických osôb, ktoré vznikali za účelom rozvíjania cezhraničnej spolupráce v rámci euroregiónov. Vznik, právne postavenie a zánik týchto záujmových združení upravuje § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. Združenie nadobúda právnu spôsobilosť a stáva sa právnickou osobou zápisom do registra vedeného na krajskom úrade príslušnom podľa sídla združenia. O odvolaní proti rozhodnutiu krajského úradu vo veci registrácie rozhoduje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. V súčasnosti na území Slovenskej republiky svoju činnosť vyvíjajú tieto euroregionálne združenia:

 • Karpatský euroregión
 • Euroregión Tatry
 • Euroregión Beskydy
 • Euroregión Bílé-Biele Karpaty
 • Euroregión Podunajský trojspolok
 • Ipeľský Euroregión
 • Euroregión Váh-Dunaj-Ipeľ
 • Euroregión Neogradiensis
 • Euroregión Slaná-Rimava
 • Euroregión Kras
 • .................................
Ung-Tisza-Túr Euroregión
Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Bodnár
Adresa: Obecný úrad Vojany, 076 72 Vojany č. 72
Telefón: 056/6395234
Fax: 056/6395234
Web: www.fehergyarmat.hu
E-mail: utteuroregion@centrum.sk
Združenie obcí – Južný región (Euroregión Ister-Granum)
Kontaktná osoba: Ing. Rudolf Szép, Ing. Attila Tóth
Adresa: Námestie Slobody č. 1, 943 01 Štúrovo
Telefón: 036/7523051
Fax: 036/7523051
Web: www.istergranum.sk, www.istergranum.hu
E-mail: starosta@muzla.sk, attila.toth@rra-juznyregion.sk, zastupca@sturovo.sk
Euroregión Kras (Euroregión Kras)
Kontaktná osoba: Erika Petriová
Adresa: 049 43 Hrušov 136
Telefón: 058/7884680
Fax: 058/7884682
Web: www.eurokras.sk, www.eurokarst.com
E-mail: eurokras@stonline.sk
Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ (Euroregión Váh - Dunaj - Ipeľ)
Kontaktná osoba: Mgr. Daniel Balko, Klára Gogolová
Adresa: Štefánikova trieda 37, 949 01 Nitra
Telefón: 037/6514101, 0905 475 960, 0904 157 705
Fax: 037/6514101
Web: www.euroregion-vdi.sk
E-mail: info@euroregion-vdi.sk
Združenie Región Tatry
Kontaktná osoba: Milan Nevlazla, Radoslava Krafčíková, Mgr. Justyna Chovaňáková
Adresa: Hlavné námestie 46, 060 01 Kežmarok
Telefón: 052/4523913, 0903 604 184
Fax: 052/4523913
Web: www.euroregion-tatry.sk
E-mail: info@euroregion-tatry.sk
Karpatský euroregión Slovensko (Karpatský Euroregión)
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Švedová, Ing. arch. Mária Naďová
Adresa: Hlavná 68, 040 01 Košice
Telefón: 0915901699, 0903958969
Fax: 055/6254249
Web: www.euroregion-karpaty.sk
E-mail: euroregion.karpaty@mail.t-com.sk, erika.svedova@post.sk
Únia Slanej a Rimavy (Euroregión Slaná-Rimava)
Kontaktná osoba: RNDr. Jaroslav Svoreň
Adresa: ul SNP č. 15, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón: 047/5634325
Fax: 047/5634325
Web: www.euroregion-slana-rimava.sk
E-mail: euroregion.slana-rimava@stonline.sk
Región Neogradiensis (Euroregión Neogradiensis)
Kontaktná osoba: Ing. Želmíra Kolimárová
Adresa: Novohradská 1, 984 01 Lučenec
Telefón: 047/4307104, 047/4307105
Web: www.euroregion-neogradiensis.sk
E-mail: region@euroregion-neogradiensis.sk
Podunajsko-Dolnovážske regionálne združenie (Euroregión Podunajského Trojspolku)
Kontaktná osoba: Ladislav Farkas
Adresa: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Telefón: 0908557230
Web: www.euroregio.sk
E-mail: mrhzo@post.sk, ocucenkovce@stonline.sk, kvarda.jozsef@trnava-vuc.sk
Ipeľský Euroregión (Ipeľ - Ipoly Euroregion)
Kontaktná osoba: Piroska Hrubík
Adresa: Cesta Slobody 457, 991 28 Vinica
Telefón: M: 0905/608 777, 0918/649 820
Web: www.ipelregion.sk
E-mail: 0918638190@orangemail.sk
Región Biele Karpaty (Euroregión Bílé-Biele Karpaty)
Kontaktná osoba: Dagmar Lišková, Andrea Molnárová
Adresa: M. R. Štefánika 10, 911 01 Trenčín
Telefón: 032/7435763
Fax: 032/7445451
Web: www.erbbk.sk
E-mail: liskova@changenet.sk, rbk@mail.t-com.sk
Región Beskydy (Euroregión Beskydy)
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Dobešová
Adresa: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Telefón: 041/7235564, 0903143188
Fax: 041/7235564
Web: www.beskydy.sk
E-mail: beskydy@zilina.sk

................................................

Región Beskydy
(Euroregión Beskydy)

Web:
www.beskydy.sk
adresa: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
štatutárny zástupca: Ivan Harman, predseda
kontaktná osoba: Ing. enata Podkrivacká
mobil: 0917 333 739
Tel.: 041 / 723 5564
Región Biele Karpaty
(Euroregión Bílé-Biele Karpaty)

Web:
www.erbbk.sk
adresa: M. R. Štefánika 10, 911 01 Trenčín
štatutárni zástupcovia: Ing. František Ježík, predseda;
Dagmar Lišková, podpredsedníčka
kontaktná osoba: Dagmar Lišková, Ing. Danka Palkechová
tel.: 032/ 744 5451
E-mail:
liskova@changenet.sk; rbk@mail.t-com.sk 
 
Ipeľský Euroregión
(Ipeľ – Ipoly Euroregion)

Web:
www.ipelregion.sk
adresa: Cesta Slobody 457, 991 28 Vinica
štatutárny zástupca: Béla Hrubík, predseda;
Ján Józsa, podpredseda
kontaktná osoba: Piroska Hrubík – 0918 / 649 820,
mobil: 0905. 608 777
E-mail:
0918638190@orangemail.sk
Podunajsko-Dolnovážske regionálne združenie
(Euroregión Podunajského Trojspolku) 
adresa: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
štatutárny zástupca: PhDr. József Kvarda, predseda 0905.644 674
kontaktná osoba: Ladislav Farkas, mrhzo@post.sk
mobil: 0908 557 230
E-mail:
ocucenkovce@stonline.skkvarda.jozsef@trnava-vuc.sk
Región Neogradiensis
(Euroregión Neogradiensis)

Web:
www.euroregion-neogradiensis.sk
adresa: Novohradská 1, 984 01 Lučenec
štatutárny zástupca: Ing. Milan Marko, predseda
kontaktná osoba: Ing. Želmíra Kolimárová, riaditeľka,
tel.: 047/4307104
Ing. Milan Haluška, 047/4307 205
T: sekretariát MsÚ: 047/4307105

 
Únia Slanej a Rimavy
(Euroregión Slaná-Rimava)
 
adresa: Ul. SNP č. 15, 979 01 Rimavská Sobota
štatutárny zástupca: Ing. František Kardoš, predseda; 
MVDr. Eva Cireňová, podpredsedkyňa
RSDr. František Szűcs, podpredseda
kontaktná osoba: RNDr. Jaroslav Svoreň
tel.: 047/5634 325
Karpatský euroregión Slovensko
(Karpatský Euroregión)

Web:
www.euroregion-karpaty.sk
adresa: Hlavná 68, 040 01 Košice
štatutárny zástupca: Ing. Jozef Filipko, predseda a štatutár; Ing. István Zachariaš, podpredseda a 2. štatutár
MUDr. Peter Prokopovič - podpredseda a 3. štatutár
kontaktná osoba: Ing. Gabriel Kiss
mobil: 0903 655 999
tel./fax: +421 55 625 42 49
E-mail:
euroregion.karpaty@mail.t-com.sk;  
erika.svedova@post.sk; kiss.gabriel@hotmail.com
 
Združenie Región "TATRY"
(Euroregión Tatry)

Web:
www.euroregion-tatry.sk
adresa: Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok
štatutárny zástupca: Ing. Igor Šajtlava, predseda; Ing. Peter Burian, podpredseda
kontaktná osoba: Milan Nevlazla, Radoslava Krafčíková,
Janka Garstková
tel.: 052 / 4523 913
 mobil: 0903 604 184 
E-mail:
info@euroregion-tatry.sk; radka@euroregion-tatry.sk;
janka@euroregion-tatry.sk  
 
Regionálne združenie Váh - Dunaj – Ipeľ
(Euroregión Váh - Dunaj – Ipeľ)

Web:
www.euroregion-vdi.sk
adresa: Fraňa Mojtu 14, 949 01 Nitra
štatutárny zástupca: Miklós Fehér
kontaktná osoba: Mgr. Daniel Balko, Klára Gogolová
tel.: 037 / 6514 101
mobil: 0905 475 960(RZ VDI)
E-mail:
info@euroregion-vdi.skeuroregion.vdi@gmail.com
 
Euroregión Kras
(Euroregión Kras)

Web:
www.eurokras.sk;  www.eurokrast.com
 adresa: 049 43 Hrušov č. 136
štatutárny zástupca: Konrád Vislay, prezident
kontaktná osoba: Zsolner Gyula Ákos, Erika Petriová
T: 058 / 7884 680, F: 058 / 7884 682
E-mail:
eurokras@stonline.sk 
 
Združenie obcí – Južný región
(Euroregión Ister – Granum)

Web:
www.istergranum.sk  
 
adresa: Námestie Slobody č. 1, 943 01 Štúrovo
štatutárny zástupca: Mgr. Ján Oravec, predseda
kontaktná osoba: Ing. Rudolf Szép, Ing. Attila Tóth
tel.: 036 / 7511 073, 036 / 7523 051
E-mail:
zastupca@sturovo.sk; attila.toth@rra-juznyregion.sk
Ung-Tisza-Túr Euroregión

Web:
www.fehergyarmat.hu
adresa: Obecný úrad Vojany, 076 72 Vojany č. 72
štatutárny zástupca: Štefan Czinke, predseda združenia
kontaktná osoba: Ing. Vojtech Bodnár
tel.:  056/6395 234
E-mail:
utteuroregion@centrum.skouv@centrum.sk