Ovzdušie

 

   

Aká je kvalita ovzdušia v Európe? Čo sú hlavné zdroje jeho znečistenia? Čo môžu Európania urobiť pre zlepšenie jeho kvality? Ako ovplyvňuje naše zdravie a životné prostredie? Na tieto otázky sa snaží odpovedať publikácia Európskej environmentálnej agentúry Signály s podtitulom Každým nádychom. Cez krátke články a rozhovory odkrýva príbeh ovzdušia, a to najmä väzby medzi zmenou klímy a ovzduším, pôsobenie znečisťujúcich látok v atmosfére a vplyv kvality ovzdušia na ľudské zdravie a životné prostredie. Každá téma obsahuje krátky prehľad európskej a národnej legislatívy a odkazy na ďalšie informačné zdroje.

Kvalita ovzdušia v Európe sa v posledných desaťročiach výrazne zlepšila. Incidenty ako hustý smog, ktorý v decembri 1952 zahalil Londýn a zabil niekoľko tisíc obyvateľov mesta, sa v Európe nevyskytujú už mnoho rokov. Napriek tomu, znečistenie ovzdušia predstavuje stále veľký problém.

Znečistenie ovzdušia spôsobuje respiračné ochorenia, poškodzuje lesy, okysľuje pôdu a vodné zdroje, znižuje výnosy plodín a prispieva ku korózii budov. Najmä znečistenie ozónom a tuhými znečisťujúcimi časticami (PM) predstavuje zdravotné riziko. Takmer tretina obyvateľov európskych miest je stále vystavená vysokým koncentráciám PM, čo ovplyvňuje kvalitu a priemernú dĺžku života. Štúdia projektu Aphekom predpokladá, že zníženie ročných úrovní PM2,5 (tuhé častice s priemerom najviac 2,5 mikrometra) na úroveň odporúčanú Svetovou zdravotníckou organizáciou by viedlo k nárastu priemernej dĺžky života v rozsahu od 22 mesiacov v priemere na osobu v Bukurešti a 19 mesiacov v Budapešti až po 2 mesiace v Malage a menej ako polovicu mesiaca v Dubline.

Kvalitu vzduchu, ktorý dýchame ovplyvňuje ľudská činnosť ako aj prírodné procesy, napríklad emisie z výfukových plynov, tepelné elektrárne, lesné požiare a amoniak uvoľňovaný z poľnohospodárstva. V niektorých prípadoch sú zdroje znečistenia vzdialené tisícky kilometrov od miesta, kde je znečistenie citeľné a spôsobuje škody. Preto je potrebná koordinácia právnych predpisov za oblasť ovzdušia, a to nielen v rámci Európskej únie. Dnes je už jasné, že látky znečisťujúce ovzdušie prispievajú ku klimatickej zmene a naopak, klimatická zmena v budúcnosti ovplyvní kvalitu ovzdušia.


Publikácia tiež poskytuje prehľad o spôsobe, akým sú získavané poznatky o ovzduší, a ako sa prostredníctvom množstva politík a opatrení riešia otázky týkajúce sa jeho znečistenia. Prístupná je verejnosti na webovej stránke EEA a je možné objednať ju v Informačnom stredisku EEA sídliacom v Slovenskej agentúre životného prostredia.