Organizačná štruktúra


 

                              

Slovenská Asociácia Životného Prostredia 

Hurbanova 609/42
901 01 Malacky
Slovenská republika

 
IČO: 42 262 861
DIČ: 2023547911z

Občianske združenie bolo schválené Ministerstvom vnútra SR,
číslo spisu WS/1-900/90-396 87 dňa 13. júna 2012.

 

I. Manažment asociácie

RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

RNDr. Matea Danková

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

Bc. Natália Mrázová

Ing. Miroslav Muška

Ing. Vladimír Mosný, PhD

Ing . Peter Repčík

 

Štatutárne zastupovanie asociácie

Ing Peter Repčík, zakladateľ asociácie

Menežerka asociácie:

Eva Mikletičová
kontaktné údaje
Tel: +421 905 69 20 53
E-mail:  
saszp.mikleticova@gmail.com

 

Odborné sekcie asociácie

1/ Vzdelávanie

    odborné útvary sekcie : 

a/ EkoSophia : Environmentálna výchova a vzdelávanie,

b/ Návrat prírody do škôl,

c/ Prepojenie enviro praxe na vzdelávací systém SŠ,

d/ Zdravie a životné prostredie,

2/ Ekológia

    odborné útvary sekcie : 

a/ Environmentálna ekológia,

b/ Všeobecná ekológia,

3/ Voda

    odborné útvary sekcie

a/ Voda - inovatívne technológie,

b/ Hydrológia,

c/ Hydrobiológia,

d/ Klimatológia,

4/ Energetika

    odborné útvary sekcie

a/ Alternatívne zdroje energií,

b/ Úspory energií,

5/ Starostlivosť o životné prostredie

   útvary sekcie

a/ Ochrana prírody,

b/ Ochrana krajiny pred požiarmi a povodňami,

6/ Inovácie

7/ Publikačná činnosť

    Internetová publikačná činnosť zameraná v prevážnej

    miere na osvetu environmentaleneho vnímania krajiny.                                   

8/ Fondy EU

   útvary sekcie

a/ Príprava a implementácia projektov,

b/ Koordinácia projektov,

c/ Výskumné a vývojové úlohy grantových projektov, 

c/ Galéria krásy prírody

    Profesionálne filmové dokumenty,

   momentky a fotografie živej krásy prírody, 

   Scenár, kamera, strih, réžia,   

10/ Cezhraničná spolupráca

 sekcie

a/ SK - AT

b/ SK - HU

c/ SK - CR

11/ Spolupráca so Zeleným klastrom

12/ Financie

    odborné útvar sekcie:

a/ Finančné a kvantitatívne analýzy ekologických projektov, ekonometria,

b/ Ekonomické analýzy,

Zakladatelia asociácie:

Ing. Peter Repčík
prezident SASŽP
Tel: +421 905 51 01 99
E-mail: 
repcik@saszp.sk

................................................

Ing. Marcel Balko
viceprezident SASŽP
Tel: +421 944 24 20 95
E-mail:  
balko@saszp.sk

..............................................

Mgr. Dávid Fodor
viceprezident SASŽP
Tel: +421 917 91 47 06
E-mail
fodor@saszp.sk

..........................

Marián Lazor
viceprezident SASŽP
Tel: +421 905 25 99 66
E-mail:
lazor@saszp.sk