Operačný program Životné prostredie

http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/

Výzva č. OPŽP-PO3-13-1 z 25.1.2013 (3.1, 3.2)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA

a

Operačný cieľ 3.2: MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY VRÁTANE PODPORY OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

kód výzvy: OPŽP-PO3-13-1

http://www.repis.sk/