Odvodňovacie vodné stavby

Odvodňovacie vodné stavby


Ing. Vladimír Mosný, PhD, autorizovaný stavebný inžinier
hycomp@post.sk
mobil: 0903 997 981

 

Odvodňovacie vodné stavby sú inžinierske technické vodné stavby, ktoré na základe hydrologických návrhových údajov riešia bezpečný odtok povrchovej a podzemnej vody z plôch povodia s prihliadnutím na hydraulické vlastnosti recipientov a geomorfologické  prostredie prúdenia povrchových a podzemných vôd. Tieto technické opatrenia riešia optimálne vlhkostné pomery v pôdnom profile s cieľom  racionálneho využívania územia vo voľnej krajine. V urbanizovaných územiach miest a obcí chránia majetok občanov v zmenených odtokových pomeroch.  

 

Vo voľnej krajine sa odvodňovacie stavby vhodne využívajú v pôdohospodárstve, lesníctve a  ochrane územia pred povodňovými prietokmi pri extrémnych zrážkových situáciách.

 

V mestských aglomeráciách sa stavby stali súčasťou všetkých stavebných objektov občianskej a priemyselnej výstavby.