Odpady

Ekologické znečisťovanie krajiny

Ing Michal Drábik

Predseda sekcie Odpadové hospodárstvo

tel. +421 903 666 776

e-mail: sazp@saszp.sk

................................................

Dobrý deň, dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou spolupráce na riešení problémov a zámerov Vašej obce v oblasti odpadového hospodárstva.

Ponúkame Vám odborné služby v oblasti odpadového hospodárstva a riešenia financovania súvisiacich aktivít  formou nenávratných finančných príspevkov a grantov z

predmetných štrukturálnych fondov Európskej únie, Kohézneho fondu  a z programov cezhraničnej spolupráce.

Sekcia odpadového hospodárstva Slovenskej asociácie životného prostredia rozosiela ponuky spolupráce a pripojené formuláre v súvislosti s aktuálnymi výzvami Ministerstva

životného prostredia a Úradu vlády SR pre programové obdobie 2007 – 2013, zároveň však získané údaje a nadviazané spolupráce plánuje naďalej rozvíjať v programovom období

2014 – 2020.

Na základe Vami zaslaných údajov a nasledujúcich  konzultácií Vám navrhneme optimálne odborné, legislatívne, technické riešenie a riešenie financovania Vášho zámeru

v súvislosti s aktuálnymi výzvami na predkladanie projektov. Následne, po dohodnutí podmienok spolupráce Vám zabezpečíme potrebné náležitosti k žiadostiam, vrátane

vypracovania žiadostí o dotácie a nenávratné finančné príspevky.

Slovenská Asociácia asociácia životného prostredia (ďalej len SAZP) združuje špecialistov v niekoľkých odborných sekciách. Pod záštitou odbornej sekcie Odpadové

hospodárstvo, v spolupráci so sekciou EÚ fondy a dotácie Vám ponúkame komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva. Ponúkame Vám odborné poradenstvo v

echnickej a legislatívnej oblasti, návrh riešena, vypracovanie projektovej dokumentácie, vypracovanie žiadostí o dotácie a ďalšie služby za zaujímavých a obojstranne výhodných

podmienok. Asociácia zároveň sleduje aktuálne výzvy na predkladanie projektov. Vyplňte prosím priložený formulár, aby sme Vás mohli včas informovať o pre Vás aktuálnych

výzvach. V záujme pohotovej reakcie na zverejnené výzvy je vhodné pripraviť projektové dokumentácie a podať žiadosti o potrebné povolenia (územné rozhodnutie, stavebné

povolenie...) v predstihu. Pre bližšie informácie môžete kontaktovať SAZP na uvedených adresách a telefónnych číslach.

V prípade, ak vo vašej obci neevidujete výskyt ekologických záťaží a neplánujete vyvíjať aktivity v oblasti odpadového hospodárstva, alebo máte tieto problémy a oblasti vyriešené,

považujte prosím túto ponuku za bezpredmetnú, oslovíme Vás aj v súvislosti s aktivitami ostatných sekcí SAZP. V prípade, ak zvažujete iný zámer, financovateľný formou grantov a

NFP, neváhajte nás o ňom informovať. My Vám navrhneme ďalší postup a ponúkneme spoluprácu, na ktorú sa v prípade Vášho záujmu tešíme.

Slovenská asociácia životného prostredia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti ochrany a zlepšenia kvality životného prostredia. Prostredníctvom projektov, organizovaných konferencií, workshopov, seminárov, kurzov, školení, diskusií, výstav, publikačnej a poradenskej činnosti aktívne prispieva k zlepšeniu kvality životného prostredia.

Cieľom Asociácie je spolupracovať s orgánmi verejnej správy, odborníkmi a ďalšími organizáciami SR v odbore svojej pôsobnosti a v tejto oblasti nadväzovať aj medzinárodné kontakty, poskytovať konzultácie, organizovať semináre, školenia, sympóziá, konferencie k spoločnej výmene skúseností, napomáhať rozvoju nových poznatkov a zvyšovať odbornú úroveň svojich členov a hájiť ich záujmy. Viac informácií o Slovenskej asociácii životného prostredia, jej aktivitách a organizačnej štruktúre môžete získať na webovwj stránke www.saszp.sk

 

S pozdravom

Ing. Michal Drábik

Predseda sekcie Odpadové hospodárstvo

tel.: +421/903 666 776