Ochrana prírody

 


 

 

Sekcia Ochrana prírody

kontakt:

Mgr. Ivana Hudečková

Kontakt :

tel.: +421/910 453 521

e-mail: sazp@saszp.sk

 ...........................................................

 

 

 

     Povedzme si reálne, kto z nás bežných ľudí, sa niekedy zamyslel nad tým, ako to všetko v prírode funguje? Celý ten kolobeh látok a neustále prebiehajúcich javov, procesov a energií sa nám zdá neviditeľný. A predsa existuje  a funguje dokonale, resp. fungoval. Zložitý systém toho, čo vo všeobecnosti nazývame prírodou, je obrovská masa niečoho neomylného a presného. Je tu však predsa jeden háčik. Kto to všetko riadi? Nevedno, či máme lesné víly, alebo škriatkov Dávidov, ktorí sú za jednotnosť tohto zložitého systému zodpovední. Jedno je ale isté, a síce to, že sa to tu na Zemi melie už milióny rokov bez prestania. Aj vývoj človeka zabezpečila príroda tak, aby sme ju vedeli využívať. Akurát by som podotkla, že posledné štádium vývoja ľudského myslenia ešte nebolo ukončené. Kvantum pozorovaní a zistení v ľuďoch prebudilo túžbu po ďalšom poznávaní, objavovaní toho, čo pred nami ešte ako tak príroda utajila. To, že príroda dovolila objaviť mnohé ešte neznamená, že je to pre ňu prínosom. Ba naopak. Tým, čo nám dala, bojujeme proti nej. Zneužívaním pre hmotné bohatstvo tu, na Zemi. Pokojne by som urobila anketu s otázkou, čo si kto myslí o prírode. Tipujem, že by prevažovali kladné odpovede typu: „Mám rad prírodu.“ Prípadne by mohli opýtaných adeptov napadnúť slová ako les, pokoj, alebo niečo podobné, čo v nás evokuje daný výraz.

     Na dôvažok však mám aj svoje vlastné hodnotenie. Optimista by povedal, že je to fajn, že také niečo existuje a bol by sa tešil, že je toho súčasťou. Skeptik by sa snažil situáciu maximálne zjednodušiť a položil by otázku: „Dokedy to vydrží?“ A realista? Ten by sa na to pozrel „odborným okom“ a snažil by sa vyriešiť dilemu medzi dvoma názormi, ktoré sú vo svojej podstate reálne.

Ja osobne som realista, preto by som riešenie tejto dilemy nazvala trvalo udržateľným rozvojom, ktorý odráža využitie pozitív prírody pre dlhodobé využívanie za účelom ich súčasnej ochrany. Jednou vetou asi trochu zložité pre laikov, no chcem tým len povedať, že už mnohí sa snažili a snažia udržať si dary prírodného a nielen prírodného, ale aj kultúrneho dedičstva, ktoré nám naši predkovia a zložité prírodné procesy vytvorili a zanechali. Napríklad taká ropa. Ako by sme zistili, ako a kedy vznikla, keby nám ju niekto pred nami vyťažil a nič nám z nej nezostalo. Lebo to práve teraz robíme my. Máme to šťastie, že sme  ľudia súčasnosti a nie budúcich generácií, ktoré sa o nej o pár desiatok rokov dočítajú už len z kníh. Nehovoriac o prírodných pralesoch a chránených parkoch, ktoré sú vhodným materiálom pre vyťaženie a zabetónovanie kvôli vybudovaniu „efektívnej“ diaľnice. Teda efektívnej ako pre koho. Každý má možnosť vybrať si svoj spôsob pochopenia efektivity. Konkrétnym a aktuálnym problémom, ktorý ohrozuje životy (majetky patriace súkromným osobám sú v danej chvíli nepodstatné) sú povodne. Prečo asi vznikajú? Dôvodov je viacero, ale jedným z nich je aj vyrubovanie lesov a tým pádom aj nedostatočné spevňovanie pôdy a viazanie spodných vôd koreňovou sústavou a následne aj zosuvy pôdy, ktoré nám berú príbytky. Tieto a mnohé ďalšie príklady z bežného života sú výstrahou pre nás všetkých.

     Chráňme si teda naše životy a náš spoločný majetok. Nielen prostredníctvom princípov trvalo udržateľného rozvoja, ale najmä podľa možností každého jedného človeka osobitne. Podstatná je dobrá myšlienka, ktorú treba zrealizovať. Často by aj bolo čosi na pláne, ale ak je nápad rozsiahlejšieho charakteru..... Preto existujú osoby a inštitúcie, ktoré sa zaoberajú realizáciou týchto nápadov z morálneho hľadiska voči prírode.

 

Projekty  :

A/

Rozvoj integrovanej ochrany prírody - prísna ochrana málo človekom ovplyvnenej prírody

(ako protihodnota rýchleho rozvoja intravilánov), sprístupnenie a revitalizácia narušených

častí prírody (bagroviská, odvodňovacie kanále, skládky materiálov a pod.) formou

aktívneho pobytu - inovatívne formy edukačných postupov.

B/

Monitoring vplyvov antropogénnych aktivít - monitoring biotopov, druhov, pôdy

z dlhodobého hľadiska - trvalé monitorovacie plochy umožňujúce v dlhom

časovom horizonte dedukciu zmien klímy, bioty a abioty.