Povodne

  

Cieľom Asociácie je spolupracovať s orgánmi verejnej správy,

odborníkmi a ďalšími organizáciami SR v odbore svojej

pôsobnosti a v tejto oblasti nadväzovať aj medzinárodné

kontakty, poskytovať konzultácie, organizovať semináre,

školenia, sympóziá, konferencie k spoločnej výmene skúseností,

ukážky protipovodňových opatrení, napomáhať rozvoj

nových poznatkov a zvyšovať odbornú úroveň svojich

členov a hájiť ich záujmy.

Asociácia sa podieľa na rozvoji ochrany pred povodňami,

na propagáciu a realizáciu ich výsledkov v spoločenskej praxi

aj v širokej verejnosti.

Prioritou Asociácie je pomáhať presadzovať efektívne preventívne

opatrenia v ochrane pred povodňami a pri príprave povodňových

orgánov v rámci spracovania povodňových

plánov a ďalších organizačných opatrení a dokumentácie.

Asociácia bude poskytovať informácie pre verejnosť na

internete a ďalších informačných médiách, pre svojich členov

a ďalších záujemcov bude vydávať informačné materiály

o ochrane pred povodňami

 

 

vedenie sekcie

Marián Lazor

Kontakt:

tel.: 0905 25 99 66

e-mail: lazor@saszp.sk