Nórsky finančný mechanizmus

 


Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú dva osobitné nástroje finančnej pomoci založené na spoločných princípoch. Táto pomoc je financovaná zo zdrojov Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, pričom príspevok Nórska tvorí približne 97% z celkového objemu disponibilných finančných zdrojov.

Programy

  1. Prispôsobenie sa zmene klímy
  2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  4. Zelené inovácie v priemysle
  5. Domáce a rodovo podmienené násilie
  6. Cezhraničná spolupráca
  7. Štipendijný program
  8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  9. Fond pre mimovládne organizácie

http://crz.gov.sk/index.php?ID=700164&l=sk

Pripravovaný projekt :  Využitie dážďových vôd a ozdravovanie klímy miest

Dažďové vody, ktoré padajú na územie  je potenciál, ktorý je možné využiť na ozdravovanie klímy mesta. Je to možné urobiť prostredníctvom komplexného integrovaného manažmentu dažďovej vody v urbánnom prostredí na priemernú ročnú bilanciu zrážok v meste zak, aby ani jedna kvapka dažďovej vody neodtiekla bez jej úžitku na ozdravenie klímy.

Prínos

Letné horúčavy v mestách realizácie projkektu poklesnú o 2-3 0C

Zlepšia sa mikroklimatické a vlhkostné pomery miest a znížia sa riziká znečistenia ovzdušia miest.

Prispeje sa k zníženiu rizík vzniku extrémnych prívalových dažďov a povodní .