Mapa povodia viacerých obcí po obec Ulič, Ubľa – hranica s Ukrajinou

Mapa Povodia viacerých obcí po obec Ulič,

Ubľa – hranica s Ukrajinou.

Základom pre kvalitnú projektovú prípravu je zameranie riešenej lokality

resp. čiastkového povodia tak, aby  v situáciach a príslušných rezoch boli

  zamerané  potôčky, potoky , lesné cesty, zvážnice a všetky objekty.

Podkladom budú praktické mapy vypracované podľa predchádzajúceho bodu.

Predmetné zameranie predstavuje 20 až 30 %  nákladov na projekty.      

SPRÁVCOVSTVO TOKU alebo SPRÁVCOVSTVO POVODIA

Citácia : zákon č.7/2010

§ 36  „ Správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca

drobného vodného toku

Rozhodujúcim správcom povrchových tokov Slovenska je

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP ).

Z celkovej dĺžky riečnej siete je v správe SVP 38 183 km, z toho

dĺžka upravených vodných tokov je 8 125 km,

ochranné hrádze sú vybudované v dĺžke 3 127 km.

Ostatné drobné vodné toky v dĺžke 18 717 km sú v správe

lesného hospodárstva, vojenských lesov a ostatných správcov

z toho správa tokov v dĺžke 4 247 km ( drobné vodné  toky

v správe lesného hospodárstva ), doteraz nebola prevedená na SVP.

Podľa platných zákonov doteraz nie sú určení správcovia  povodia 

horných úsekov tokov.

PRÍPRAVA ŠTÚDII A PROJEKTOV

Rozsah dokumentácie:

·         kategorizácia horných častí tokov, potokov a územia podľa  rizík

·         plochy povodí, Q100, prívalové dažde, snehová pokrývka

·         základné majetko- právne vzťahy týchto častí  tokov vzhľadom na

         vodný zákon a zákon o ochrane pred povodňami

              ·         podklad pre podrobné zameranie čiastkového povodia  

ZAMERANIE ÚZEMIA

Základom pre kvalitnú projektovú prípravu je zameranie riešenej lokality

resp. čiastkového povodia tak, aby  v situáciach a príslušných rezoch boli  zamerané

 potôčky, potoky , lesné cesty, zvážnice a všetky objekty.

Podkladom budú praktické mapy vypracované podľa predchádzajúceho bodu.

Predmetné zameranie predstavuje 20 až 30 %  nákladov na projekty.     

Po zabezpečení nákladov na prípravu štúdií a projektov pre dané územie

je možné vypracovať systémové riešenie  komplexnej ochrany a zníženia

rizík pred povodňami vrátane návrhov na prevenciu horných úsekov tokov

od začiatku povodia smerom dole.

Riešenie vo forme štúdie, dokumentácie pre územné rozhodnutie alebo

priamo pre stavebné povolenie sa vypracuje  na základe objednávky

podľa vyhodnotenej súťaže.