Malé vodné elektrárne

V prípade záujmu kontaktujte - Ing. Garan -   +421 /0/2 572 014 22

Malé vodné elektrárne

Dňa 9.3.2010 bolo vládou SR schválené nové znenie materiálu - Návrh koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu / HEP / vodných tokov SR do roku 2030

Pre vypracovanie štúdie základných parametrov MVE - stanovenie typu turbíny, je potrebné zameranie lokality (pre určenie spádu), podklady o prietokoch na toku (hydrometeorologický ústav) . Je potrebné vedieť, či MVE bude pracovať do jestvujúcej el. siete a miesto pripojenia.

Projektovanie a inžinierska činnosť  pre prípravu výstavby MVE

Štúdia, ak je to potrebné

Dokumentácia pre územné rozhodnutie DUR

Zámer EIA, resp. záverečné stanovisko MŽP SR

Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP

Realizačný projekt

Inžinierska činnosť pre územné konanie a stavebné povolenie

Návratnosť investície:

Pri výstavbe MVE pri nových objektoch na toku (tzv. zelená lúka) sa predpokladá efektívna ak návratnosť investície je do 15 rokov.

Napr:   Inštalovaný výkon – 150 kW, Ročná výroba – 1 200 000 kWhod

Pri predpoklade výkupnej ceny 0,1 € / kWhod – 120 000 € x 15 rokov = 1 800 000 €

To znamená, ak vyjde podľa projektu cena za stavbu nižšia je výstavba ešte efektívnejšia.

 

Uvádzame orientačné ceny turbín napr. MT pre výkon 65 -210 kW  v Eur bez DPH

 

Turbína MT10

Spád M

3

4,5

6

Prietok m3/s

3

4

5

Výkon kW

65

125

210

Cena €

128 700

137 300

145 900

 

 

Hlavnými objektami  obvykle sú budova VE s turbínami a hať  napr. podľa nasledovných priečnych rezov

 

MVE

 

rez_MVE

Hať

segment

 

 

Kĺúčové slová: mve, malá vodná elektráreň, malé vodné elektrárne, vodná elektráreň,vodné elektrárne, vodná energia, projekt , dur, dsp, územné konanie, stavebné povolenie, dokumentácia, hep

 

Hydrotechnické stavby - rozsah

 

Malé vodné elektrárne

Nádrže a priehrady

Vodohospodárske objekty

Revitalizácia a úprava tokov

Povodňová ochrana

Plavebné cesty

 

- posudky

- štúdie

- projektová príprava

- manipulačné a prevádzkové poriadky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malá vodná elektráreň Zvolen / MVE /,1998 - 2001, tok Hron - v trvalej prevádzke

2001

Manipulačný a prevádzkový poriadok pre MVE Zvolen

2002

Malé vodné elektrárne MVE Málinec II. a III. 2000 až 2002, v trvalej prevádzke

2002

Manipulačný poriadok pre kaskádu Kočkovce - Ladce - Ilava - Dubnica - Trenčín

2002

Malá vodná elektráreň MVE Demänová – v trvalej prevádzke

2002

Manipulačný poriadok pre vodné dielo VD Domaša

2003

Vodná elektráreň VE Nezbudská Lúčka – Starhrad, štúdia, tok Váh

2007

MVE Kraľovany, projekt pre územné konanie DUR – tok Váh

2009

MVE Ivachnová, projekt pre územné konanie DUR – tok Váh

2010

MVE Eliášovce projekt pre územné konanie DUR – tok Malý Dunaj

2010

MVE Janíky, projekt pre územné konanie DUR – tok Malý Dunaj

2010