Lektorské a konzultačné aktivity

Lektorské a konzultačné aktivity 

 

Ing. Vladimír Mosný, PhD

 

•Inžinierska hydrológia-legislatíva-vodné hospodárstvo
•Odvodňovacie stavby, ich stav a postavenie vo vodnom hospodárstve
•Protipovodňová ochrana a hydrológia
•Vodné stavby – technické návrhové parametre
•Hydromelioračné stavby dnes a možnosti ich rekonštrukcie
•Závlahové stavby, včera, dnes a ich budúcnosť
•Prehrádzky, drobné vodné stavby a ich účeľ
•Vodné nádrže, ich transformačné schopnosti
•Vodné toky, odvodňovacie  a záchytné kanály – pozemkové vlastníctvo  a ich správa