Legislatíva SR vo vodnom hospopdárstve

Legislatíva SR vo vodnom hospopdárstve 

 

  • Zákon 364/2004  Z.z. - Zákon o vodách, ktorého prebieha novelizácia so zavedením predaja vody do zahraničia, čím sa voda stane  obchodovateľnou komoditou s obchodovaním pre veľké súkromné vodárenské spoločnosti s rizikami ohrozenia podzemných vôd na Žitnom ostrove. 
  • Zákon 50/1976 Z.z. - Stavebný zákon, je v novelizácii so snahou o zamedzenie tendencie rastu čiernych stavieb. No uvidíme. 
  • Zákon 7/2010 Z.z.  - Zákon o protipovodňovej ochrane
  • Zákon 24/2006 Z.z. - Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon 543/2002 Z.z. - Zákon  o ochrane prírody a krajiny