Legislatíva EU vo vodnom hospodárstve

Legislatíva EU vo vodnom hospodárstve 

 

  • Rámcová smernica o vode 2000/60/EC - Komplexná ochrana vôd s preventívnymi opatreniami pred znečisťovaním z poľnohospodárskych a priemyseľných zdrojov, sídelných aglomerácií s nápravnými opatreniami dosiahnutia dobrého stavu do roku 2015
  • Smernica 2007/60/EC o hodnotení a manažmente povodňových rizík s definovaním požiadaviek na prevenciu pred povodňami a  zmierňovaní následkov povodňových situácií