Kvalita vody

Ochrana a využitie povrchových vôd

Ing. Jozef Garan, samostaný odborny konzultant

 

garan@hydrotechnologia.sk

tel : 02/5720 1422

 

Úprava vody : úprava pitnej vody, úprava vody pre priemysel, úprava vody úžitkovej

Asi 70 % zemského povrchu tvoria moria a oceány vytvárajúce takmer tri štvrtiny kyslíka, ktorý dýchame. Priamo môžeme používať len 1 % tejto vody, avšak mnohé formy ľudskej činnosti vystavujú vodné zdroje veľkému tlaku. Znečistená voda, bez ohľadu na zdroj jej znečistenia, steká tak či tak späť do nášho prirodzeného prostredia – do mora alebo do hladín vôd – odkiaľ môže mať škodlivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Jedným z najdôležitejších právnych predpisov v tejto oblasti je rámcová smernica o vode. 

 

Úpravne vody

    

 

Úprava vody

je hlavnou a nosnou činnosťou našej spoločnosti Hydrotechnológia už vyše 20 rokov.

Realizuje projekty úpravy vody a dodáva technológie úpravy vody dlhé roky, podľa kvality surovej vody a požiadaviek zákazníka na kvalitu upravej vody.

 • Úprava vody pitnej - problematika súvisiaca so zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou

 • Úprava vody pre priemysel

 • Úprava vody bazénovej

 • Úprava vody povrchovej, úprava vody podzemnej na vodu pitnú

 • Špecializujeme sa na riešenia, aby úprava vody bola optimalizovaná, modernizácie a inovácie prevádzok úpravní vôd

 • Prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V – I, kde proces úprava vody je súčasťou celku

 • Ekonomické zhodnotenie procesu úpravy vody v rámci prevádzky priemyselných úpravní vôd a návrh prevádzky, aby úprava vody bola optimálna  z hľadiska ekonomického a technického

Všetky práce v rámci procesu úprava vody riešime komplexne, našimi produktami sú vlastne všetky prosesy týkajúce sa procesu úprava vody od prvého rozboru vody po dodávku stavby na kľúč a prevádzkovanie:

 • úprava vody - rozbor vody

 • úprava vody - návrh technológie

 • úprava vody - štúdia

 • úprava vody - projekt pre územné rozhodnutie DUR

 • úprava vody - projekt pre stavebné povolenie DSP

 • úprava vody - inžinierska činnosť

 • úprava vody - dodávka technológie

 • úprava vody - dodávka stavebnej časti

 • úprava vody - dodávka stavby na kľúč

 • úprava vody - prevádzkový poriadok

 • úprava vody - zaučenie obsluhy

 • úprava vody - uvedenie do prevádzky

 • úprava vody - projekt skutočného vyhotovenia

 • úprava vody - prevádzkovanie vodovodu