KENVO

(KENVO) Kompetencie pre environmentálne riadenie organizácie

Projekt vzdelávania koordinátorov pre environmentálne riadenie organizácií, environmentálnu prax a udržateľné komunity

Anotácia projektu:

Projekt je ročným vzdelávacím programom, určeným pre vysokoškolských študentov, ktorý vypĺňa medzeru vo vysokoškolskom vzdelávaní, zameraný na inovatívne formy a metódy vzdelávacieho programu environmentálneho vzdelávania pre koordinátorov a poradcov environmentálneho riadenia, environmentálnych projektov v organizačnej praxi, v školskej a mimoškolskej praxi.  Zámerom vzdelávacieho projektu je prostredníctvom vzdelávacieho programu, pozostávajúceho z desiatich workshopov a záverečného kolokvia s praktickým výstupom v podobe realizácie vlastného mikroprojektu a prípadovej štúdie získať kompetencie pre tvorbu a koordináciu environmentálnych a ekologických projektov v regióne.

Hlavný cieľ projektu

Zámerom a hlavným cieľom vzdelávacieho projektu KENVO je budovať a rozvíjať kompetencie pre environmentálne riadenie organizácií, pre tvorbu environmentálnych programov ako súčasti etickej politiky organizácie (firmy, inštitúcie) a pre zodpovedné podnikanie a udržateľný rozvoj regiónu.

Popis projektu

Prostredníctvom vzdelávacích a inovatívnych workshopov budujeme kompetencie budúcich koordinátorov pre environmentálne riadenie v organizačnej praxi: firemnej, podnikovej, školskej alebo mimoškolskej praxi. Rozvíjame vedomosti, zručnostiam a schopnosti lídrov súvisiacie s environmentálnou praxou, ekologickou gramotnosťou a ekologickou morálkou s implementáciou a aplikáciou prvkov udržateľnosti a udržateľných komunít. Zámerom projektu je vyplniť medzeru vo vysokoškolskom vzdelávania implementovať do vysokoškolskej prípravy budúcich lídrov a manažérov, učiteľov, vychovávateľov, inžinierskych profesií také procesuálne nástroje, formy a metódy, ktorými budeme rozvíjať kompetencie a zručnosti potrebné k implementácii a k aplikácii prvkov udržateľnosti a udržateľného rozvoja a k aplikácii environmentálneho manažmentu v organizácii. Je cestou pre zodpovedné riadenie a podnikanie a zároveň cestou pre získanie certifikátu ISO 14001 alebo EMAS, alebo novú známku (značku) lepšej kvality organizácie, ktorá má zelený program -  GREEN INDEX OF ORGANISATION

Projekt je koncipovaný tak, aby rozšírili environmentálnu gramotnosť  a kompetencie vysokoškolákov, naučil ich myslieť samostatne a tvorivo, vidieť environmentálne súvislosti a realizovať environmentálne riadenie v organizácii, tvoriť a implementovať environmentálny program organizácie. Je koncipovaný v dvoch metodologických líniách: pomáha budovať (1.) epistemickú odbornosť koordinátorov a (2.) performatívnu odbornosť koordinátorov environmentálnej praxe v organizácii bez rozdielu socioporofesijnej orientácie, príslušnosti k určitej disciplinárnej diferenciácii. Znamená to, že je určený vysokoškolákom  humanitných, spoločensko-vedných, prírodovedných, aj technických študijných programov. 

Projekt vypracovala naša kolegyňa PhDr. Andrea Klimková, PhD.,

Katedra aplikovanej etiky UPJŠ v Košiciach

riaditeľka centra SASŽP pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie - EkoSophia.