Informácie

Európska komisia

Tlačová správa

 

Životné prostredie: Investície do zelenej infraštruktúry sa prírode, spoločnosti a obyvateľom mnohonásobne vrátia

Európska komisia dnes prijala novú stratégiu podpory využívania zelenej infraštruktúry a zabezpečenia systematického uplatňovania posilnenia prírodných procesov pri priestorovom plánovaní. Zelená infraštruktúra je osvedčeným nástrojom, ktorým sa z prírody získavajú ekologické, ekonomické a sociálne prínosy. Namiesto budovania ochrannej infraštruktúry proti povodniam by riešenie prostredníctvom zelenej infraštruktúry umožňovalo, aby prírodné mokrade absorbovali nadmerné množstvo vody pochádzajúcej z prudkých lejakov.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil: „Budovanie zelenej infraštruktúry je často dobrou investíciou pre prírodu, hospodárstvo a pracovné miesta. Mali by sme spoločnosti ponúknuť riešenia, ktoré sú v súlade s prírodou a nie proti nej, tam, kde to má ekonomický a environmentálny zmysel.“

Zelená infraštruktúra je často lacnejšia a trvanlivejšia než jej alternatívy, ktoré ponúka konvenčné stavebné inžinierstvo. Parky bohaté na biodiverzitu, zelené plochy a koridory čerstvého vzduchu môžu napríklad zmierňovať negatívne vplyvy letných horúčav. Okrem výhod pre zdravie a životné prostredie zelená infraštruktúra prináša aj viaceré sociálne výhody: vytvára pracovné miesta a mestá sú atraktívnejšie pre život a prácu. A umožňuje, aby sa darilo aj flóre a faune, dokonca aj v mestách.

Stratégia, ktorá dnes bola prijatá, sa zameria na:

  • Podporu zelenej infraštruktúry v hlavných oblastiach politiky, napr. v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, v oblasti ochrany prírody, vo vodnom hospodárstve, v námornej oblasti a rybolove, regionálnej politike a politike súdržnosti, politike zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa jej, doprave, energetike, politike v oblasti predchádzania katastrofám a využívania pôdy.

  • Komisia vypracuje usmernenia o tom, ako sa dá zelená infraštruktúra integrovať do realizácie týchto politík od roku 2014 do roku 2020.

  • Zlepšovanie výskumu a údajov, posilňovanie vedomostnej základne a podporu inovačných technológií, ktoré podporujú zelenú infraštruktúru.

  • Zlepšovanie prístupu k financovaniu pre projekty v oblasti zelenej infraštruktúry – do roku 2014 zriadi Komisia spolu s Európskou investičnou bankou nástroj financovania EÚ na podporu projektov v oblasti zelenej infraštruktúry.

  • Podporu projektov v oblasti zelenej infraštruktúry na úrovni EÚ – do konca roku 2015 Komisia uskutoční štúdiu s cieľom posúdiť možnosti vytvorenia siete zelenej infraštruktúry v rámci EÚ.

Ďalšie kroky

Do konca roku 2017 Komisia preskúma pokrok pri vytváraní zelenej infraštruktúry a uverejní správu o získaných skúsenostiach spolu s odporúčaniami týkajúcimi sa budúcej činnosti.

Súvislosti

Vzhľad európskej krajiny sa každodenne dramaticky mení jej fragmentáciou, zmenami a intenzifikáciou využívania pôdy v dôsledku neustáleho vývoja ľudstva. Expanzia miest a výstavba cestnej a železničnej infraštruktúry degradovali a rozdelili hodnotné ekosystémy a postihli tak biotopy a druhy živočíchov a rastlín a obmedzili priestorovú a funkčnú súdržnosť krajiny. Degradované ekosystémy mávajú zvyčajne nižšiu rozmanitosť druhov a nemôžu poskytovať rovnaký rozsah služieb ako zdravé ekosystémy. Tieto služby však majú priamu hodnotu pre naše hospodárstvo a preto majú investície do zelenej infraštruktúry ekonomický zmysel.

Investície do zelenej infraštruktúry majú zvyčajne vysokú návratnosť. Napríklad prínosy presunu hrádzí, investícií do riadenia poľnohospodárstva prispôsobeného záplavovým územiam a budovania rybovodov v rámci projektu obnovy záplavového územia na rieke Labe v Nemecku prevážili nad nákladmi až o koeficient 4. Prínosy v oblasti rekreácie, ochrany pred záplavami a zachytávania uhlíka, ktoré neboli vyčíslené, by hodnotu týchto vypočítaných prínosov zvýšili ešte viac.

Prvky zelenej infraštruktúry v prostredí miest, akými sú zelené strechy, parky a aleje, prispievajú k ochrane ľudského zdravia, riešeniu sociálnych problémov, šetreniu energiou a uľahčujú odtekanie vody.

Oznámenie o zelenej infraštruktúre čerpá z plánu pre efektívne využívanie zdrojov EÚ a zo stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 s cieľom podporiť investície do zelenej infraštruktúry v Európe a jej využívanie.