Hydrológia

Hydrológia

Ing. Vladimír Mosný, PhD                       

hycomp@post.sk

mobil: 0903 997 981                                                                                                                                                                 

 

•Hydrológia  je veda o vode. Toto slovo preložené z gréčtiny necharakterizuje len vedu o vode, ale je symbolom všetkých procesov a zákonitostí s vodou na Zemi. Procesy vzniku, pohybu a premeny vody sú popisované empíriou ľudstva, ktorá sa snaží hľadať riešenia a spôsoby využitia vody na Zemi v prospech svojich cieľov a pôžitkov. Je len na tejto antropogénnejčinnosti, ako sa udržuje rovnováha medzi prirodzenými zákonitosťami vývoja hydrologického režimu v prírode a činnosťami človeka, ktoré tento proces lokálne alebo globálne narušujú. Nerovnovážny stav sa prejavuje v zmenách zrážkovej činnosti a odtokových pomerov v povodiach, kde ľudské osídlenia sú len ich malou súčasťou, ale o to významnejšou. 
 
•Dnes si ľudstvo na Zemi významne uvedomuje úlohu vody na zemskom povrchu, ale aj pod ním. Z týchto dôvodov už nepostačuje empíria, ale sú nutné vedecké a inžinierske poznatky. Tieto využívajú matematický aparát na stanovenie takých návrhových parametrov, ktoré sú podkladom pre bezpečné vodné stavby a opatrenia, ktoré umožnia človeku využívať vodné zdroje pre svoju potrebu a žiť v krajine s pocitom bezpečia a kvality života. 
 
•Žiaľ, dnes sa stretávame s problémami sucha a záplavami, ktoré výrazne zhoršujú život človeka. Tento stav si aj v našej krajine spôsobili ľudia, ktorí nerešpektovali základné zákonitosti odtoku vody a neodbornými zásahmi s benevolenciou orgánov štátnej a verejnej správy zmenili krajinu tak, že dôsledky znášame všetci a to nielen postihnutí škodami na majetku a životoch, ale aj ostatní daňoví poplatníci.
 

Súčasný stav je reflexiou dezintegrovaného vodného hospodárstva, ktoré stratilo svoje oprávnené strategické postavenie a stalo sa štatistom v sumarizácii škôd v extrémnych situáciách.