Formy členstva

 


 

 

Členstvo a vznik členstva SASŽP
 

A. Riadne členstvo

 1. individuálne – fyzické osoby
 2. firemné – právnické osoby
 3. spolkové – združenia právnických a fyzických osôb

 

Riadnym členom sa môže stať každé združenie či spoločenstvo, založené podľa zákona č. 83/1990 Zb,  pokiaľ súhlasí s predmetom, cieľom a účelom SASŽP a podujme sa dodržiavať všetky povinnosti riadneho člena.

 

Vznik riadneho členstva

 1. Žiadosť o členstvo musí byť podaná písomnou formou k rukám Rady SASŽP.
 2. Žiadateľ je povinný podať o sebe pravdivé informácie a k žiadosti o prijatie priložiť výpis zo živnostenského registra (fyzická osoba), z obchodného registra (právnická osoba), uznať bez výhrady stanovy SASŽP, uhradiť vstupný poplatok a platiť pravidelne ročné príspevky v stanovenej lehote.
 3. Žiadateľ o členstvo je povinný priložiť k žiadosti o prijatie odporučenia člena  SASŽP
 4. Prihlášky nových členov posudzuje a prejednáva Rada SASŽP. Člen môže byť z SASŽP vylúčený, pokiaľ sa zistí, že uvedené informácie neodpovedajú pravde alebo sú úmyselne neúplné.
 5. Člen sa môže proti vylúčeniu odvolať k Rade SASŽP.

 

B. Sympatizant

 1. Sympatizantom sa môže stať združenie, inštitúcia, právnická a fyzická osoba, občan. Všetci, čo sympatizujú s predmetom a cieľmi SASŽP. Sympatizant je registrovaný v SASŽP ako čakateľ na schválenie riadneho členstva, ktorého status vzniká dňom podania žiadosti o riadne členstvo a zaniká dňom schválenia členstva alebo dňom odvolania žiadosti o členstvo.
 2. Na sympatizanta sa nevzťahujú povinnosti členských poplatkov po dobu maximálne jedného roka od termínu registrácie (podania žiadosti o riadne členstvo) alebo do schválenia riadneho členstva. Po uplynutí lehoty jedného roka sa vzťahuje na sympatizanta povinnosť uhrádzať členské poplatky.

 

C. Čestné členstvo

 1. Čestné členstvo sa udeľuje ako prejav úcty.
 2. Na čestných členov sa nevzťahujú povinnosti  spojené s platením členských poplatkov.
 3. Čestné členstvo sa vzťahuje aj na zakladajúce osoby, výkonného manažéra a prezidenta, viceprezidentov a členov rady počas ich funkčného obdobia.

 

Zánik členstva

 1. Vystúpenie člena z SASŽP. Písomné oznámenie o vystúpení člena z SASŽP adresuje  Rade SASŽP. Členstvo v SASŽP zaniká dohodou.
 2. Úmrtím člena – fyzickej osoby.
 3. Zánikom člena – právnickej osoby.
 4. Vylúčením člena. O vylúčení člena na základe porušenia povinností člena SASŽP alebo konania proti záujmom SASŽP rozhoduje Rada SASŽP. Členstvo v SASŽP zaniká dňom rozhodnutia Rady SASŽP.
 5. Zánikom členstva zaniká právo užívať ochrannú známku SASŽP, označenie členaSASŽP a ostatné práva člena.
 6. Zánikom SASŽP zanikajú všetky členstvá.

 

V.
Práva a povinnosti členov


A. Každý člen SASŽP má rovnaké práva.
Má právo:

 1. Na aktívnu ochranu svojich obchodných záujmov, pokiaľ sú tieto v súlade so stanovamiSASŽP.
 2. Môže uplatniť nárok na pomoc pri riešení konkrétnych problémov medzi členmi a úradmi.
 3. Voliť a byť volený do orgánov SASŽP.
 4. Má jeden hlas bez ohľadu na veľkosť alebo množstvo pobočiek.
 5. Byť aspoň 1x za rok oboznámený s revíznou správou SASŽP.
 6. Aktívne sa podieľať na činnosti SASŽP, zúčastňovať sa akcií v Európskej únii a v ostatných štátoch.
 7. Používať vedľa svojho označenia názov „Člen Slovenskej asociácie  Životného prostredia“ alebo „Člen SASŽP“ a ochrannú známku SASŽP.
 8. Podporovať asociáciu SASŽP  v podobe 2% z daní  fyzických osôb alebo 1,5% (2%) z daní právnických osôb.


B. Člen má povinnosť:

 1. Dodržiavať stanovy a riadiť sa rozhodnutím  Rady SASŽP.
 2. Platiť členské príspevky.
 3. Aktívne sa podieľať na plnení úloh SASŽP.
 4. Propagovať ciele a úlohy SASŽP a vedome nepoškodzovať povesť SASŽP.
 5. Oznámiť Rade SASŽP zmeny (mena, adresy, zmenu spoločníkov, vedení, zmenu štruktúry, atď.).
 6. Člen asociácie súhlasí so spracovaním svojich údajov z členskej prihlášky zo strany asociácie a so zasielaním elektronických informácií od SASŽPv súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa niektorých službách informačnej spoločnosti a spracovaním a použitím poskytnutých osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely SASŽP a informácie o službách a produktoch tretích strán, ktoré sú s SASŽP v zmluvnom vzťahu. Člen asociácie poskytuje tieto údaje dobrovoľne a je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať.Má právo na prístup k svojim osobným údajom, požiadať o vysvetlenie a prípadné odstránenie vzniknutého stavu, najmä uskutočnenie opravy, doplnenie či likvidáciu jeho údajov.