Centrálne zdroje tepla

Slovensko má svoju dlhodobú tradíciu v oblasti plynárenstva s jednou

z najrozsiahlejších distribučných sietí v Európe.

Nosným energetickým médiom je plyn.

Pri výrobe tepla je plyn využívaný na úrovni cca 87%.

Významné zastúpenie tu majú centrálne zdroje tepla /CZT/, ktoré využívajú toto médium.

V súčasnosti sa do prevádzky uvádzajú zdroje na biomasu, kde sa jedná o spaľovanie

hlavne drevoštiepky.

V SR sú hlavnými výrobcami tepla v systémoch CZT veľké teplárne v Bratislave, Košiciach,

Zvolene, Žiline, Martine a  Trnave, k nim sa priraďujú menšie zdroje,

ktoré vyrábajú teplo pre širší okruh odberateľov a rozvádzajú teplo prostredníctvom rozvodov CZT.