Biomasa

Prednostne sa využíva na výrobu tepla buď vo forme drevoštiepky

alebo vo forme peletiek.

Biomasa sa používa aj vo forme siláže na výrobu bioplynu

na výrobu elelktrickej energie a tepla