Projektová koordinácia

18.02.2016

Pripravujeme témy spolupráce s Konzultačnou skupinou http://www.podzemnavoda.sk/

Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA s.r.o. je  spoločnosťou ponúkajúcou špeciálne hydrogeologické služby, štúdie podzemných a povrchových vôd, projektovanie, manažment a rozvoj vodných zdrojov, numerické modelovanie a monitorovanie, environmentálny prieskum súvisiaci s vodou, ako aj posudzovanie vplyvov na životné prostredie (SEA, EIA). Ako podporné aktivity firma realizuje prednášky, vydáva publikácie a vyvíja špecializovaný software, databázy a GIS. Spoločnosť vznikla v roku 1993  transformáciou špeciálneho odborného tímu pracovníkov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od svojho vzniku spoločnosť realizuje široký komplex prieskumov a služieb.