EkoSophia - vzdelávacie centrum SASŽP

10.01.2017

 

EkoSophia - vzdelávacie centrum SASŽP

Centrum založila a vedie  PhDr. Andrea Klimková, PhD

 

 

Vízia a poslanie

Vzdelávacie centrum vytvára a rozvíja verejný priestor pre environmentálne vzdelávanie, nové inšpirácie, nové poznanie a tvorbu ekologických aj kultúrnych hodnôt smerujúcich k harmónii vzájomného prepojenia človek - príroda (biosféra - technosféra).

Hlavné ciele

Hlavným cieľom vzdelávacieho centra je spájať ľudí, aj organizácie v spoločnom úsilí smerujúcom k sociálnej a environmentálnej spravodlivosti a zodpovednosti, podporovať aj realizovať environmentálne vzdelávanie jednotlivcov, aj v organizačnej praxi.

 

Špecifické ciele vzdelávacieho centra

  • ponúka kvalitné populárno-náučné, osvetové, aj vzdelávacie podujatia pre rôzne cieľové skupiny;
  • ponúka konzultačnú a poradenskú činnosť pre udržateľnosť v organizačnej a vzdelávacej praxi a pre ekologicko-sociálne podnikanie;
  • buduje a rozvíja ekologickú a environmentálnu gramotnosť a ekologické, aj morálne hodnoty, kritické myslenie, participačné stratégie a projekty;
  • buduje partnerstvá a šíri osvetu, ktorá smeruje k udržateľnosti a udržateľnému rozvoju;
  • prostredníctvom záujmových aktivít a projektov sprostredkovať poznanie dôležité pre porozumenie sociálnych, kultúrnych, religióznych, ekonomických a právnych súvislostí.
 
 

Slovenská asociácia životného prostredia

PhDr. Andrea Klimková, PhD. 

 

http://andrea-klimkova-ekosophia-saszp.webnode.sk/