Adaptácia na klimatické zmeny

Adaptácia na klimatické zmeny

Zníženie emisií znečisťujúcich látok

Zníženie emisií skleníkových plynov

Dodržiavanie limitov znečistenia v odpadových vodách ako aj nakladania

s nebezpečnými látkami, ktoré ohrozujú kvalitu povrchových a podzemných vôd a pôdy

Znižovanie množstva odpadov, obmedzovať ich tvorbu a uprednostňovať

ich zhodnocovanie pred zneškodňovaním

Vypracovanie a dodržiavanie vecného a časového postupu riešenia nakladania

 s vyhoreným jadrovým palivom a postup riešenia likvidácie

jadrovoenergetických zariadení

Najvýznamnejšie sektory - mitigácia:

z hľadiska produkcie skleníkových plynov

Energetika

Doprava

Priemyselné procesy

Poľnohospodárstvo

iné

Sektory – pohlcovanie skleníkových plynov

Lesné hospodárstvo, zeleň

Najvýznamnejšie sektory – adaptácia:

Vodné hospodárstvo

Zeleň v sídlach

Lesné hospodárstvo

Poľnohospodárstvo

v menšej miere aj

Energetika

Doprava

Mitigačné opatrenia

1. Úspory energie

Vykurovanie objektov a príprava teplej úžitkovej vody

(tepelné izolácie budov...)

Efektívne využívanie elektrickej energie a tepla

(racionalizácia ver. osvetlenia, úspory el. energie v budovách zhodnocovanie

palív na výrobu energií...)

Energetické hodnotenie budov - certifikácia budov

2. Rozvoj obnoviteľných zdrojov

Biomasa, Slnečná, Veterná, Vodná energia, Geotermálna energia

Adaptačné opatrenia

  1. Adaptácia v rámci zásobovania palivami a skladovania palív (riziko: záplavy

infraštruktúry v dôsledku silných búrok)

  1. Adaptácia v rámci výroby elektrickej energie a tepla (riziká: záplavy elektrárni,

zdrojov tepla; strata účinnosti elektrární na fosílne palivá, zníženie zásob vody,

škody z búrok a zo zvýšenia ich frekvencie a intenzity...)

Adaptácia v rámci distribúcie energie (riziká: znížená kapacita distribučnej siete

v dôsledku záplav a zvýšenej teploty, škody na elektrickom vedení - búrky)                

                                

Analýza súčasného stavu energetických zdrojov s dopadom na životné prostredie

Vo všeobecnosti pri posudzovaní súčasného stavu výroby tepla a elektrickej energie

vo väzbe na životné prostredie a zdravie obyvateľstva je príslušná analýza vplyvov

členená nasledovne:

 

Druh vplyvu

Indikátor posúdenia

Vplyvy na obyvateľstvo

zdravotné rizika

sociálne dôsledky

ekonomické dôsledky

narušenie faktorov pohody

Vplyvy na ovzdušie

množstvo a koncentrácia emisií SO2

množstvo a koncentrácia emisií NOx

množstvo a koncentrácia emisií tuhých látok

množstvo a koncentrácia emisií CO

množstvo a koncentrácia emisií VOC

množstvo a koncentrácia emisií CO2

vplyv množstva a koncentrácií emisií na blízke okolie

vplyv množstva a koncentrácií emisií na vzdialené okolie

vplyv zápachu

Vplyvy na vodu

vplyv na charakter odvodnenia oblasti

zmena hydrologických charakteristík

vplyv na kvalitu vody

Vplyv na pôdu, územie

a geologické podmienky

vplyv na rozsah a spôsob využitia pôdy

vplyv na znečistenie pôdy

vplyv na stabilitu a eróziu pôdy

vplyv na horninové prostredie

vplyv na nerastné zdroje

vplyvy v dôsledku ukladania odpadov

Vplyvy na faunu a flóru

poškodenie a vyhubenie rastlinných druhov alebo ich biotopov

poškodenie a vyhubenie živočíšnych druhov alebo ich biotopov

vplyv na chránené oblasti prírody

Vplyvy na ekosystémy

vplyv na lesné ekosystémy

vplyv na ostané ekosystémy

Vplyvy na antropogénne systémy,

ich zložky a funkcie

vplyv na budovy a ostatné stavby

vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy

poškodenie a straty geologických a paleontologických pamiatok

Vplyvy na štruktúru a funkč

využitie územia

vplyv na dopravu

vplyv nadväzujúcich činností

vplyv na nadväzujúcu infraštruktúru

vplyv na estetické kvality územia a krajinný ráz

vplyv na rekreačné využitie krajiny

Ostatné vplyvy

vplyv hluku

biologické vplyvy

vplyv odpadov

vplyv žiarenia

 

K rozhodujúcim zdrojom znečisťovania životného prostredia v Bratislave patrí

priemysel /najmä chemický /,

energetika

a doprava.

Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia v meste je sekundárna prašnosť,

ktorej úroveň závisí najmä od meteorologických činiteľov, zemných

a poľnohospodárskych prác a charakteru povrchu.